Att rekonstruera tidigmodern farmaci: Globala handelsnätverk, substanser och praktiker

Tidsperiod: 2015-01-01 till 2017-12-31

Projektledare: Hjalmar Fors

Medarbetare: Nils-Otto Ahnfelt, Hjalmar Fors

Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 3 114 999 SEK

Detta projekt söker ny kunskap om tidigmodern farmaci genom att rekonstruera försvunna farmaceutiska färdigheter rörande handel med, samt hantering och komposition av mediciner. Varifrån kom substanserna? Hur gjorde man för att identifiera dem korrekt, lagra dem, hantera, och blanda dem? Vad skulle de användas till och vad betydde de för dem som kom i kontakt med dem? Trots att apotekarnas och läkarnas verksamhet var helt beroende av sådant vetande, vet vi förvånansvärt lite om det. Projektet integrerar medicinhistoria i det globalhistoriska forskningsfältet och omtolkar betydelsen av exotiska substanser i tidigmodern medicinsk praktik. Studien är nyskapande på flera sätt, främst genom att kombinera globalhistoria med experimentell vetenskapshistoria och dess ambition att återskapa det förflutnas laboratoriepraktiker. Tidigmoderna apotekare och deras kunskap har i mycket liten utsträckning diskuterats inom vetenskaps- och medicinhistorien – detta trots att apotekssubstanser var av central betydelse för den tidigmoderna medicinen och den globala handeln vilade på substanser som peppar, rabarber och myrra. Med hjälp av ny metodik och nya källmaterial syftar projektet således till att rekonstruera och förstå det tidigmoderna farmaceutiska kunskapssystemet, både som praktik och teori.