Ett exempel för alla tider? Historieteorin i samtida ekonomiskt tänkande.

Tidsperiod: 2015-01-01 till 2017-12-30

Projektledare: Simon Larsson

Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 1 949 001 SEK

Föreliggande studie är inriktad på att skapa en kontaktyta mellan humanistisk historieteori och vår tids mest inflytelserika idésfär: den ekonomiska. Ekonomisk forskning, i synnerhet nationalekonomi har länge strävat efter att särskilja föregivet kvantifierbara ekonomiska faktorer från historiska, sociala och kulturella sammanhang. Detta är en inriktning som emellertid väcker allt mer kritik. Denna studie strävar efter att undersöka vilka historieteoretiska kontexter som trots allt spelar roll för det ekonomiska tänkandet. Den vägledande insikten är att historia i form av tillämpbara exempel spelar en stor roll för flera ekonomiska litteraturgenrer. Det är en historieuppfattning som man inom humaniora vanligtvis benämner som förmodern och studiens viktigaste frågeställningar rör hur man skall förklara den exempelbaserade historiesynens centrala plats på det ekonomiska fältet. En frågeställning undersöker i vilken mån strävan efter generaliserbara resultat hänger samman med en syn på historien som likställda exempel. En annan frågeställning undersöker vilken roll framtidsföreställningar spelar för synen på aktörskap och ansvar i historien. Det är framförallt tre genrer jag kommer att fokusera på: den nationalekonomiska litteraturen om ekonomiska kriser i historien, skriven efter krisen 2008, managementlitteratur samt ledarskapslitteratur.