Tropiska Utbyten: Vernakulärer i fransk tidig modern reselitteratur (Afrika och Karibien 1645-1728)

Tidsperiod: 2016-01-01 till 2018-12-31

Projektledare: Christina Kullberg

Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 2 259 999 SEK

Projektet undersöker hur främmande språk gestaltas i och inverkar på fransk tidigmodern reselitteratur från Afrika och Karibien, dels genom att spränga in främmande ord i den franska prosan, dels genom att återge dialoger där språk, kunskap och erfarenheter utbyts. Syftet är att omtolka tidigkoloniala interkulturella relationer genom att undersöka hur olika röster och språk spelar in i reseskildringarna trots resenärernas försök att kontrollera det främmande och befästa sin egen berättarröst som en auktoritet. Det vernakulära ska här förstås i en vidare mening som lokala språk och inbegriper modersmål, likaväl som inlärda och blandade språk. Projektet utgår från att vernakulärer uppstår som en skriftlig överföring av andras tal och språk. Materialet består främst av texter skrivna av missionärer under en period som inbegriper Frankrikes inledande imperialistiska ambitioner i samband med att Spaniens och Portugals dominans i den Nya Världen började vackla, och sträcker sig fram till det tidiga 1700-talet då plantage-ekonomin och slavhandeln slog igenom och nya vetenskapliga metoder för kartläggning av kolonierna utvecklades. Metodologiskt avvänder sig projektet av litterär diskursanalys, dialogism, kreoliseringsteorier samt teorier om möten med det främmande. Projektet rör sig runt teman som är centrala inom samtida aktuell forskning kring postkoloniala studier, transatlantiska studier, mångspråkighet och världslitteratur.