Sam-vettet och Det Hela: Sara Lidmans litterära filosofi

Tidsperiod: 2018-01-01 till 2020-12-31

Projektledare: Ingeborg Löfgren

Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 2 106 999 SEK

Syftet med följande projekt är att genom den svenska modernistiska författaren Sara Lidmans (1923-2004) författarskap undersöka den komplexa relationen mellan filosofi och litteratur. I fokus för undersökningen ligger Lidmans begrepp ”sam-vettet” och ”Det Hela” som förekommer i såväl hennes skönlitterära som icke-fiktiva produktion. Studien vill påvisa hur författarskapet präglas av ”sam-vettet” som djupgående filosofisk problematik, och att denna ges litterärt uttryck via ”Det Helas” poetik. Projektet ämnar a) visa hur Lidman hör hemma i en bred modernistisk tradition som inom såväl filosofi som skönlitteratur ägnar sig åt ”det osägbaras problematik”, b) via komparation med andra filosofiska och litterära författarskap, och genom den teoretiska och metodologiska inriktning som kallas ”Ordinary Language Criticism”, belysa denna problematik ytterligare med avseende på förhållandet mellan kategorierna ”filosofi” och ”litteratur”, c) bidra till det internationella ”philosophy and literature”-fältet, samt d) till den nordiska Lidman-forskningen. Projektet är angeläget då det ända sedan Platons tid funnits en motsättning mellan filosofi och litteratur som fördunklat litteraturens och filosofins ömsesidiga relevans. Lidman-studien skulle dels bidra till en mer generell förståelse av litteraturens betydelse för formerandet och förståelsen av filosofiska frågor, dels belysa en viktig men negligerad sida av Lidmans författarskap.