Vilken betydelse har högläsning för spädbarns kognitiva och språkliga utveckling? En randomiserad kontrollerad studie

Tidsperiod: 2019-01-01 till 2021-12-31

Projektledare: Linda Forssman

Medarbetare: Anna Sarkadi, Anna Sarkadi Kristiansson, Gustaf Gredebäck, Linda Forssman

Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 3 746 001 SEK

Barns kognitiva utveckling, läskunnighet och skolresultat påverkas av familjemiljöns kvalitet. Interventionsprogram som stödjer gynnsamma föräldrabeteenden och barns kognitiva utveckling i tidig barndom hyser stor potential att positivt påverka barns skolförberedelse och därigenom främja social jämlikhet. I det här projektet kommer vi att genomföra en randomiserad kontrollerad studie för att utvärdera effekterna av en högläsningsintervention för föräldrar och deras 10 månader gamla barn. Interventionen genomförs under åtta veckor och är utformad för att stödja förälder-barn interaktioner samt små barns kognitiva utveckling. Interventionen går ut på att lära föräldrar tillämpning av specifika metoder vid högläsning för sitt barn, med fokus på barnets aktiva deltagande. Deltagande förälder-barn dyader (n = 144) kommer att randomiseras till en träningsgrupp eller en aktiv kontrollgrupp. Data kommer att samlas in vid för- och eftermätning, samt vid två longitudinella uppföljningar vid 18 och 36 månaders ålder. Detta projekt är unikt för att det utvärderar en tidig intervention som riktar sig till föräldrar och deras spädbarn och även för att det har potentialen att påvisa kognitiva och neurala mekanismer som är involverade i små barns språkutveckling. Genom att inkludera långsiktiga uppföljningar kommer vi även att kunna klargöra interventionseffekternas hållbarhet över tid samt presumtiva effekter på kognitiva och språkliga färdigheter av betydelse för kommande skolprestationer.