Institutionell förändring och agrar-ekonomisk tillväxt i Sverige 1810-1880

Tidsperiod: 2020-01-01 till 2022-12-31

Projektledare: Mats Morell

Medarbetare: Mats Morell, Marja Erikson

Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 3 372 000 SEK

Projektet behandlar relationen mellan institutionell förändring och ekonomisk tillväxt, under förindustriell period i agrar kontext. Den övergripande frågan är i vilken mån institutionella förändringar bidrog till den agrara revolutionen, dvs. den starka agrara omvandling som ledde till ökad produktion och produktivitet. Undersökningen använder empiri från östra Mellansverige 1810-1880, men frågan diskuteras i en större europeisk kontext. Projektet skall klargöra om, och i så fall hur, 1800-talets skiftesrörelse – en process där tidigare gemensamt nyttjade agrara resurser privatiserades och jordägarnas tidigare splittrade tegar konsoliderades till sammanhängande fält – påverkade produktivitet och ekonomisk tillväxt. För att mäta produktivitet och ekonomisk tillväxt tas med utgångspunkt i teori fram indikativa variabler, främst jordpriser och befolkningstillväxt. Den grundläggande metoden är att jämföra hur dessa variabler utvecklades där jorden skiftats med där den inte skiftats. Projektet ska även identifiera drivkrafter och drivande aktörer för skiftena och således institutionell förändring i praktiken. Vi utgår från lagstiftningen som gav möjlighet till jordägare som önskade skifte, att genomdriva förändringen oavsett andra jordägares ståndpunkt och undersöker skiftesansökarnas socioekonomiska ställning och motivbilder, grundade på deras föreställningar om skiftets betydelse. Jordpriser, befolkningsdata på bynivå och alla skiftesakter från ca 2000 byar används.