Ensamstående föräldrar i svenska medier. Om representationer av det ensamma föräldraskapet 2010-20

Tidsperiod: 2020-01-31 till 2022-12-31

Projektledare: Helena Wahlström, Helena Wahlström Henriksson

Medarbetare: Helena Wahlström, Helena Wahlström Henriksson, Disa Bergnehr, Disa Bergnéhr

Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 3 519 000 SEK

Projektet undersöker hur “ensamstående förälder” konceptualiseras och blir betydelsefullt i en svensk tjugohundratalskontext. Med utgångspunkt i ett empiriskt material bestående av framställningar av ensamstående föräldrar (föräldraskap, föräldrande) i dagspress, life writing film och television utforskar och teoretiserar projektet samtida förståelser av detta familjelivsfenomen. Demografiska, politiska, teknologiska och juridiska förändringar under de senaste årtiondena har effekter på vem som är ensamstående förälder, och hur. Ensamstående förälder-familjer uppkommer bland annat till följd av migration, skilsmässor, och utvecklingen inom assisterad reproduktion (SCB 2014, 2016, 2018). Idag har tjugofem procent av alla barn i Sverige föräldrar som inte lever tillsammans. En stor del av befolkningen har alltså erfarenheter av liv i ensamförälderhushåll. Men medan den ensamstående föräldern (särskilt den ensamma mamman) ofta uppfattas som ett vardagligt inslag i samhällsbilden, blir ensamstående föräldrar samtidigt specialfall som går emot familje-/parnormer, på vis som är starkt kopplade till genus och klass. Projektet bidrar med ny och viktig kunskap om hur det ensamstående föräldraskapet konceptualiseras och framställs, samt hur sådana föräldrars sociala verkligheter synliggörs i olika textgenrer i det samtida Sverige. Projektet är tvärvetenskapligt och analysen av ensamstående föräldrar förenar perspektiv från kulturstudier, socialt arbete och genusforskning.