Interkulturellt utbyte i det tidigmoderna Europa: översättningar av västeuropeiska tidningar till ryska (ca 1600-1725)

Tidsperiod: 2013-07-01 till 2017-06-30

Projektledare: Ingrid Maier

Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 5 500 000 SEK

Projektets syfte är att bygga ut och förstärka ett redan inlett samarbete mellan internationellt ledande och yngre forskare i historia och filologi från Sverige, USA och Ryssland. De handskrivna ryska översättningar av europeiska tidningar och politiska pamfletter som gjordes i Moskva på 1600-talet för att (muntligt) informera tsaren och hans rådgivare om politik och kultur utanför Moskvastaten står i fokus. Informationsförmedlingen innebar samtidigt kulturtransfer, även om informationen enbart riktades till den politiska eliten. Relevanta frågor är t.ex. vad den ryska eliten fick veta om europeisk kultur och politik; hur översättarna rekryterades och utbildades; hur den första tryckta ryska tidningen (från 1703) växte fram. Resultaten kommer att publiceras i en monografi och en rad artiklar, de flesta skrivna av en historiker och en språkvetare. Projektet inrymmer också en filologisk utgivning av de ryska översättningarna från första delen av 1670-talet, för att bevara dessa texter på ett säkert sätt för framtiden. Utgåvan avses inkludera även de utländska förlagor som användes i Moskva (vanligtvis ur tyska och nederländska tidningar), i den mån dessa finns bevarade. Denna utgåva kan enbart åstadkommas genom ett större internationellt projekt. Utgivningen kommer att fortsätta efter projektets slut, när de yngre deltagarna har samlat de nödvändiga erfarenheterna, och bidrar till en långsiktig förstärkning av den premoderna historiska och filologiska forskningen.