Se ståndssamhället! Olikheternas kultur i Sverige under tidigmodern tid

Tidsperiod: 2013-01-01 till 2015-12-31

Projektledare: Karin Sennefelt

Medarbetare: Henrik Ågren, Leif Runefelt, Karin Sennefelt, Mikael Alm

Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 5 199 999 SEK

Projektet syftar till att undersöka hierarkier och skapandet av åtskillnad mellan grupper i det tidigmoderna svenska samhället. Vi ämnar göra detta genom att ta reda på hur ståndssamhället såg ut – hur stånd synliggjordes, hur människor uppträdde och hur ståndssamhället fungerade i vardagen. Ståndssamhället kommer att tolkas i förhållande till kön och de andra kategorier för skillnadsskapande som genomskar social status. Genom att föra samman seniora och juniora forskare, studenter, fyra svenska museer och internationell expertis kommer projektet att skapa en miljö som befrämjar studiet av den sociala ordningen i Sverige. Därtill kommer det även att ha vidare effekt eftersom det ska involvera betydligt fler än universitetsforskare. Inom projektet kommer vi att: 1) utveckla och förändra den syn på sociala strukturer som dominerar historieskrivningen om det tidigmoderna Sverige. Detta för att öka intresset för området bland professionella forskare, studenter och allmänhet; 2) presentera en mer komplex bild av ståndssamhället än den gängse och argumentera för vår ståndpunkt bland etablerade historiker och studenter; 3) överbrygga den klyfta som finns mellan historisk forskning på universiteten och museer; 4) använda nya tvärvetenskapliga forskningsmetoder i universitetsundervisningen; 5) presentera det svenska ståndssamhället som ett system som är jämförbart med, och har relevans för studiet av, andra tidigmoderna samhällen.