Strategier för överlevanad av stamceller

Tidsperiod: 2014-07-01 till 2019-06-30

Projektledare: Jöns Hilborn

Medarbetare: May Griffith, Katarina Le Blanc

Finansiär: SSF, Stiftelsen för strategisk forskning

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 30 000 000 SEK

Humana mesenkymala stamceller (MSC) anses idealiska för cellbaserad terapi. Intensivt fokus ligger på kliniska applikationer av dessa celler men överlevnad av transfunderade celler är hittills begränsad. Vi vill utveckla en strategi för att skydda MSC under injektionen och öka överlevnaden och styra funktionen av MSC efter direktinjektion i vävnad genom (i) mikroinkapsling av cellerna med extracellular matrix som förhindrar anoikis och (ii) genom förbehandling av cellerna med hypoxi och transfektion. Vårt fokuserar på munslemhinna och stämband. Den förstnämnda utgör en specialiserad vävnad som läker utan ärrbildning, medan den senare har hög tendens till ärrbildning. Vi vill identifiera ECM komponenter i frisk och ärrskadad vävnad för att in vitro skapa en matrix som ökar överlevnad och bibehåller den läkande egenskapen hos MSC efter injektion. Mikroenkapsulering med optimerade biomimetiska matrixen kommer att utvärderas in vitro och i en experimentell kaninmodell och därefter i kliniska studier där allogena MSC injiceras i munlesioner vid kronisk GvHD och autologa MSC i ärrskadade stämband. Vårt mål är att öka överlevnaden av MSC efter direkt-injektion genom kliniskt applicerbara verktyg som styr MSCs funktion och deras matrix och därigenom förbättrar den kliniska behandlingen av munsår som inte läker samt av svår stämbandsskada. Metodiken som utvecklas i detta projekt är generellt applicerbar till alla regenerativa strategier där man direktinjecerar celler.