Starka forskningsmiljöer och forskningsområden

Här presenteras ett urval av starka forskningsmiljöer och forskningsområden vid Uppsala universitet.

Nationella kompetenscentrum

Vinnova och Energimyndigheten finansierar ett antal nationella kompetenscentrum där universitet, högskolor, forskningsinstitut, företag och offentliga aktörer i nära samarbete bedriver forskning inom områden som är viktiga för Sveriges konkurrenskraft. Följande kompetenscentrum leds från Uppsala universitet.

Additive Manufacturing for the Life Sciences

Forskning och utveckling av nya tekniker för 3D-skrivning, bland annat komplexa strukturer för förbättrade bioprocesser, mer reproducerbara 3D-tumörmodeller och snabbare optimering av medicinering. Centrumet finansieras av Vinnova. Kontakta projektledare Cecilia Persson

Additive Manufacturing for the Life Sciences competence centres webbplats (på engelska)

Akademiskt-industriellt kärntekniskt initiativ för att uppnå en framtida hållbar energiförsörjning (ANItA)

Kompetenscentrumet samlar större delen av svensk industriell och akademisk kärnteknisk kompetens under ett paraply i syfte att stödja utvecklandet av en kunskapsbaserad strategi för införande av små modulära reaktorer i Sverige. Arbetet inom centrumet är multidisciplinärt och omfattar förutom kärnteknik också licens- och lagstiftningsaspekter samt frågor som rör hur införandet av ny kärnkraftsteknik påverkar industrins och samhällets teknisk-ekonomiska strategier. Centrumet finansieras av Energimyndigheten. Kontakta koordinator Ane Håkansson

Nyhetstext: Kompetenscentrum inom kärnteknik i startgroparna

Batteries Sweden (BASE)

Forskning för att skapa nya typer av lätta, billiga, miljövänliga och säkra batterier med ultrahög energilagringsförmåga. Centrumet finansieras av Vinnova. Kontakta projektledare Kristina Edström

Batteries Sweden (BASE):s webbplats

EuroCC National Competence Center Sweden (ENCCS)

Centrumet är ett gemensamt initiativ mellan de tio största svenska forskningsuniversiteten och Research Institutes of Sweden (RISE). Det är ett av 33 nationella kompetenscentrum i Europa med uppdrag att erbjuda träning och stöd till användare av EU:s superdatorer. Syftet är att samla den kompetens som krävs för att upprätta ett gränsöverskridande europeiskt nätverk kring högpresterande datorsystem. Centrumet finansieras av European High Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC JU), Vetenskapsrådet och Vinnova. Kontakta föreståndare Lilit Axner

EuroCC National Competence Center Sweden (ENCCS):s webbplats

Solelforskningscentrum Sverige (SOLVE)

SOLVE är ett strategiskt partnerskap mellan Sveriges excellenta forskningsbas inom solel och en bred och engagerad grupp aktörer inom offentlig och privat sektor. Centrets gemensamma vision är ett brett genomslag för solel i Sverige genom smart och genomtänkt integration i städer, på mark och i energisystemet, för att bidra till hållbarhetsmålen. Centret avser också ha en tydlig roll för svenska företag i expansionen av solel både i Sverige och internationellt. Centrumet finansieras av Energimyndigheten. Kontakta koordinator Marika Edhoff

Nyhetstext om att Uppsala universitet blir nod i solenergiforskning

Swedish Drug Delivery Centre (SweDeliver)

Swedish Drug Delivery Centre (SweDeliver) är ett världsledande forskningscentrum med fokus på nya strategier för parenteral, oral och pulmonär läkemedelstillförsel. Centrumet finansieras av Vinnova. Kontakta projektledare Christel Bergström

Swedish Drug Delivery Centre (SweDeliver):s webbplats

Strategiska forskningsområden (SFO:er)

Regeringen beslutade 2009 om en satsning på strategiska forskningsområden. Beslutet var ett led i att skapa världsledande forskning och kom till på rekommendation av Vetenskapsrådet, Fas, Formas, Vinnova och Energimyndigheten. Uppsala universitet deltar i hälften av 20 utpekade strategiska områden varav sju som koordinator:

U-CAN

Cancer – Forskningsmiljön U-CAN samlar in och strukturerar data, biomolekyler, tumör- och blodprover från cancerpatienter före, under och efter behandling. Materialet används för att utveckla metoder och läkemedel för diagnos och behandling av tumörsjukdomar.

Forskningsmiljön U-CAN – Infrastruktur för att samla data och en biobank för cancerforskning.

STandUP – Stand Up for Energy

Energi - Forskningsprogrammet Stand Up for Energy (STandUP) är ett samarbete mellan Uppsala universitet, Kungliga tekniska högskolan, Sveriges lantbruksuniversitet och Luleå tekniska universitet. Forskargrupperna inom STandUP har en gemensam framtidsvision om ett samhälle med tillgång till förnybar, tillförlitlig och kostnadseffektiv energi till bostäder, handel, transport och industri.

Forskningsprogrammet Stand Up for Energy (STandUP) – Fokuserar på långsiktigt hållbar energiförsörjning.

eSSENCE – The e-Science collaboration

E-vetenskap - eSSENCE är ett forskningskonsortium inom e-vetenskap och ett samarbete mellan Uppsala universitet, Lunds universitet och Umeå universitet. Inom konsortiet skapas en dynamisk forskningsmiljö för e-vetenskap, e-infrastruktur och e-utbildning samt för möten med näringsliv och samhälle.

Forskningskonsortiet eSSENCE – E-vetenskap, e-infrastruktur och e-utbildning.

SciLifeLab – Science for Life Laboratory

Molekylär biovetenskap – Vid Uppsala universitet finns SciLifeLab som är ett internationellt framstående centrum som utvecklar, använder och tillhandahåller avancerad teknologi för molekylär biovetenskap med betoning på hälsa och miljö.

Forskningscentrumet SciLifeLab – Nationellt centrum för molekylära biovetenskaper med fokus på forskning inom hälsa och miljö.

U-CARE

Vårdforskning – Forskningsmiljön U-CARE studerar hur personer som drabbats av kroppsliga sjukdomar och deras anhöriga påverkas psykosocialt, samt vilken hjälp de behöver för att handskas med olika besvär. Ny kunskap inom området används för att utveckla behandlingsprogram för dessa besvär.

Forskningsmiljön U-CARE – Internetbaserat psykosocialt stöd och psykologisk självhjälpsbehandling vid kroppslig sjukdom.

IRES – Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier

Politiskt viktiga geografiska regioner – Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier bedriver forskning med syftet att öka och tillgängliggöra kunskaper om Ryssland och de postsovjetiska statsbildningarna på en rad centrala områden. IRES har kompetens som inbegriper lingvister, teologer, ekonomer, statsvetare, jurister, sociologer, historiker och antropologer.

Institutet IRES – Forskning med syfte att öka och tillgängliggöra kunskaper om Ryssland och de postsovjetiska statsbildningarna på en rad centrala områden.

CNDS – Centrum för naturkatastroflära

Säkerhet och krisberedskap – Centrum för naturkatastroflära (CNDS) bidrar till en förbättrad förmåga att förebygga och hantera risker i samhället, nationellt och internationellt, genom forskning om ökad förståelse för naturhändelsernas dynamik och skadeverkningar samt för svensk krisberedskap och sårbarhet.

Centrumet CNDS – Nationellt kunskapscentrum för naturkatastrofer.

Strategiska forskningsområden som Uppsala universitet deltar i och som koordineras av Lunds universitet 

Uppsala universitet deltar dessutom i ytterligare tre strategiska forskningsområden som koordineras av Lunds universitet:

forskningsmiljöer med Linnéstöd

Vid Uppsala universitet finns också fyra starka miljöer som byggts upp med hjälp av långsiktig statlig finansiering, så kallade Linnéstöd:

KIC – Knowledge and Innovation Communities och European Institute of Innovation and Technology

Uppsala universitet ingår, tillsammans med KTH, sedan 2010 i det europeiska KIC InnoEnergy konsortiet. Under 2014 utsåg European Institute of Innovation and Technology (EIT) två nya konsortier som ska fokusera på innovation inom områdena hälsa och material där Uppsala universitet deltar: EIT Health understödjer entreprenörskap i syfte att utveckla innovationer för ett hälsosamt åldrande. EIT Raw Materials rör frågor kring råmaterial till exempel hållbar prospektering, utvinning och återvinning.

IoT Sverige (Internet of things Sverige)

IoT Sverige är en nationell satsning på att Sverige ska bli ledande på att använda Internet of things (IoT). IoT Sverige är ett Strategiskt innovationsprogram. Strategiska innovationsprogram är en gemensam satsning från Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Samordnas av Uppsala universitet.

Internet of things Sverige – Program som ger stöd och finansierar innovativa IoT-projekt i Sverige.

Forskningscentrum inom Uppsala universitet

Uppsala universitet bygger upp strategiska forskningscentrum med ett mångvetenskapligt helhetsperspektiv. Flera av dem erbjuder servicefaciliteter såväl internt som externt.

Centrumbildningar inom de tre vetenskapsområdena vid Uppsala universitet

Exempel på mångvetenskapliga centrum vid Uppsala universitet

Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program – Humanities and Society (WASP-HS) 

Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program – Humanities and Society (WASP-HS) är ett forskningsprogram med fokus på de utmaningar och möjligheter som kommande teknikförändringar för med sig. Forskningsprojekten inom WASP-HS ska bidra till utvecklingen av teori och praktik för mänskliga och samhälleliga aspekter av AI och autonoma system. Särskilt fokus ligger på etiska, ekonomiska, arbetsmarknadsmässiga, sociala och juridiska aspekter av teknikskiftet.

Forskningsprojekt som leds från Uppsala universitet

Quantifying Culture: A Study of AI and Cultural Heritage Collections

BioMe: Existential Challenges and Ethical Imperatives of Biometric AI in Everyday Lifeworlds

Artificial Intelligence, Democracy and Human Dignity

The Labor-Market Impact of Firm-Level Adoption of AI and Autonomous Systems

AI and the Financial Markets: Accountability and Risk Management with Legal Tools

Forskningsprojekt som Uppsala universitet deltar i

Universitetet deltar också i två forskningsprojekt som leds av Lunds universitet respektive Linköpings universitet.

Om projektet AI and Automated Systems and the Right to Health – Revisiting Law Accounting for the Exploitation of Users Preferences and Values på WASP-HS webbplats (på engelska)

Om projektet The Ethics and Social Consequences of AI & Caring Robots. Learning Trust, Empathy and Accountability på WASP-HS webbplats (på engelska)

Senast uppdaterad: 2022-04-13