Mål, delmål och utvärdering

Det finns tre övergripande mål på tio års sikt som har arbetats fram inom WoMHeR-nätverket. Stort fokus kommer att läggas samverkan med relevanta målgrupper som till exempel patienter och närstående.

Mål och delmål

Ökad kunskap och medvetenhet som främjar kvinnors psykiska hälsa

 • Beskrivning av problem och kunskapsluckor
 • Historik och nutid, demografiska förändringar och trender
 • Identifiera undergrupper, riskgrupper och maktstrukturer
 • Kostnad för samhälle och individ
 • Processer som arv och miljö; motståndskraft och sårbarhet; samband tankar/känslor och biologiska processer; och samband mellan inre och yttre krav
 • Utveckla metoder för att öka inkludering av olika perspektiv som utlandsfödda, migranter, och kvinnor med svår psykisk sjukdom

Identifierat och utvärderat vägar till prevention och intervention

 • Utveckling och implementering av nya metoder för diagnostik, prevention, behandling och uppföljning
 • Utveckling och implementering av nya interventioner
 • Att mätbart kunna visa på förbättrad och bibehållen god psykisk hälsa och livskvalitet
 • Kostnadseffektivitet och hälsoekonomisk utvärdering

Erkänt kunskapscentrum för forskning, myndigheter och medborgare

 • Tvärvetenskaplig kunskapsbas och rådgivande till berörda intressenter som skola, vård, studenthälsa, socialtjänst, myndigheter, arbetsgivare och lagstiftare
 • Samverkan med samhället
 • Kommunikation med lättförståeliga budskap och medverkan i lämpliga forum som Almedalen, UU Health Summit, Åsikt Uppsala, och debattartiklar
 • Utbildningar
 • Internationella forskningssamarbeten och nätverk
 • Etablerat Clinical Center of Excellence vid Akademiska Sjukhuset
 • Finansiering säkrad från externa anslagsgivare för centrum och projekt

Utvärdering


WoMHeR kommer regelbundet att utvärderas av en internationell rådgivande grupp experter, som bildar en International advisory board. Centrumet kommer bland annat följas upp avseende ekonomi, vetenskaplig kvalitet, genomströmningstid för doktorander, forskarskola, nätverksaktiviteter, utbildningsverksamhet och samverkan med omgivande samhälle.

Internationellt advisory board

Rådet kommer att bestå av fem till sex internationella experter. Syftet med detta råd är att på styrelsens uppdrag granska vetenskaplig kvalitet av ansökningar för doktorandprojekt inför beslut; genomföra utvärdering av centrumets verksamhet; delta i utbildningsmoment för forskarskola och nätverk samt kongresser.