Womher network

Womher network meeting aim:

•Identify research areas and questions of importance where new research applications can be made
•Present potential projects and research areas to each other from different scientific areas
•Share ideas and notify each other of activities inside and outside the university
•Inform each other of interesting articles and relevant news
•Take turn in hosting the WoMHeR network meetings

Departments and Centra at the Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences

Department of History of Science and Ideas

Department of Law

Institutionen för psykologi
Institutionen för speldesign
Institutionen för teologi
Litteraturvetenskapliga institutionen
Nationalekonomiska institutionen
Sociologiska institutionen
Centrum för genusvetenskap
Forum för medicinsk humaniora och samhällsvetenskap

Institutioner och centrum vid det medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet

Institutionen för farmaceutisk biovetenskap
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap
Institutionen för kirurgiska vetenskaper
Institutionen för kvinnor och barns hälsa
Institutionen för medicinska vetenskaper
Institutionen för neurovetenskap
Centrum för forsknings- och bioetik
Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri

Institutioner vid det tekniska-naturvetenskapliga vetenskapsområdet

Institutionen för ekologi och genetik
Institutionen för informationsteknologi
Institutionen för kemi
Institutionen för organismbiologi
Institutionen för teknikvetenskaper

Övriga organisationer

Centrum för klinisk forskning i Västerås
NCK Nationellt centrum för kvinnofrid
Centre for Integrated Research on Culture and Society (CIRCUS)

INTERNATIONELLA NÄTVERK 

I dagsläget har institutionerna för kvinnors och barns hälsa och neurovetenskap vid Uppsala universitet samarbete med universitetet i Tübingen inom ramen för Matarikinätverket. Fokus för närvarande är att fortsätta arbetet med att skapa en internationell forskarskola. Temat är ”The Pregnant Brain” och innefattar projekt om den gravida hjärnan, depression efter förlossning och barnets utveckling. Forskarskolan omfattar just nu fyra doktorander från Tübingen och fyra doktorander från Uppsala, och lika många handledare från varje universitet. Just nu söks internationella medel för en utökning av forskarskolan, och flera forskare inom det tilltänkta centrumet är vidtalade som samarbetspartners.  
Inom ramen för U4Society har ett samarbete med Department of Psychiatry, University Medical Center Groningen nyligen initierats. Fokus är att etablera ett långsiktigt forskningssamarbete och gemensamma doktorander.

Förutom de ovanstående samarbetena har de flesta forskare i WoMHeR:s nätverk ytterligare väl etablerade internationella samarbeten. Detta betyder att det för doktorander som blir del av WoMHeR finns stora möjligheter till internationella utblickar.

Last modified: 2021-01-25