Fråga i fokus

Vi har intervjuat forskare från olika ämnesområden om aktuella samhällsfrågor. Här får du fakta, nya synvinklar och kunskap med både djup och bredd. 

Tema arbete

Utmaningar i dagens arbetsliv

Hur bygger man upp datorsystem utan att arbetsmiljön blir lidande? Är robotar ett hot mot löneutvecklingen? Vad är det som krävs för att jobba systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Vilka hinder möter nyanlända svenskar på arbetsmarknaden? Det finns många utmaningar i dagens arbetsliv och pågår en hel del forskning inom området. Här är några exempel.

Valspecial 2018

Politiska vägval för Sverige

Valet 2018 har kallats ett ödesval, där Sverigedemokraterna ryckt framåt och det är väldigt jämt mellan höger- och vänsterblocken. Här kommenterar några forskare det nya politiska landskapet i Sverige, där frågor om populism och integration är brännande aktuella. Och vad berättar egentligen politikerna i sina självbiografier?

Förnybar energi

Den rätta mixen av grön energi

Vad händer till exempel om vi i Norden ställer om till förnybar energi? Vilka förändringar skulle det leda till och vilka nya krav ställs på vårt elsystem? Vid Uppsala universitet forskas det om flera olika gröna energilösningar. En del, som vindkraft och solkraft, är redan ute på marknaden medan andra är i ett utforskande stadium. Till exempel har forskare hittat ett sätt att utvinna energi ur bakterier.

Tema cancer

Nya utmaningar för cancerforskningen

Idag finns fler möjligheter än någonsin att överleva cancer, tack vare allt bättre behandlingsalternativ. Samtidigt är kostnaderna för nya behandlingar höga och antalet cancerfall riskerar att dubblas på 25 år. Trots betydande framsteg ställs vetenskapen inför allt större utmaningar, men vid Uppsala universitet ser forskarna ljust på framtiden. Här har vi samlat några exempel på all den forskning som pågår inom cancerområdet.

Maskininlärning

Algoritmerna bakom framtidens tänkande maskiner

Bakom varje självkörande bil, självlärande robot och smart byggnad döljer sig en mängd avancerade algoritmer som styr inlärning och beslut. Några av de matematiska modeller som utgör ryggraden i automatiserade system byggs som bäst av forskare från Uppsala universitet och KTH. Intervjuade: Thomas Schön, professor i reglerteknik vid Uppsala universitet och Håkan Hjalmarsson, professor i reglerteknik vid KTH.

Medicinsk teknik

Nu rustar forskare och läkare för framtidens vård

Den moderna, högspecialiserade vården blir allt mer teknisk. Människa och maskin måste allt oftare samverka för att ställa diagnos och behandla sjukdom. I Uppsala skapar universitet och sjukhus ett gemensamt centrum för tekniska innovationer och snabbare implementering av verktyg i en vård som ställs inför allt större utmaningar. Intervjuade: Sune Larsson, forsknings- och utbildningsdirektör vid Uppsalas Akademiska sjukhus, Fredrik Nikolajeff, föreståndare för Medtech Science & Innovation, Martin Wohlin, universitetslektor i akutsjukvård och Magnus Larsson, digitaliseringschef vid Akademiska sjukhuset.

Tema demokrati

Populismen växer i demokratins skugga

Demokrati betyder folkstyre, men hur förverkligar man bäst folkets vilja? På senare tid har populistiska partier, som är kritiska till delar av vårt demokratiska system, vunnit alltfler röster i allmänna val. Ett av demokratins problem idag är att reglerna kring medborgarskap – och vilka som får rösta – ser så olika ut i olika länder. Ett annat problem är ”alternativa fakta” och halvsanningar som sprids via nätet. Vilka nyheter kan man egentligen lita på?

Ungdomar

Forskare vill se investeringar i ungas hälsa

Sömnproblem, stillasittande och psykisk ohälsa. Larmrapporterna om våra barn och ungdomars bristande välmående duggar tätt, och hur är det egentligen ställt med Sveriges yngre generationer? Intervjuade: Christian Benedict, forskare i neurovetenskap, Peter Bergsten, professor i medicinsk cellbiologi, Mathias Hallberg, professor i farmakologi, Magdalena Mattebo, forskare och barnmorska, Mia Ramklint, docent i psykiatri, Anna Sarkadi, professor i socialmedicin.

Tema barn

Växande människor

Barn är i ständig utveckling. Från dag till dag händer nya saker. På senare tid har kunskapen ökat om de minsta barnens psykologiska utveckling – och med större kunskap kan rätt insatser sättas in till exempel för barn med olika svårigheter. Vi vet också mer om gott föräldraskap och vad det är egentligen. Och vad händer egentligen när barn möter forskare på Scifest?

Innovationer

Produktutveckling eller forskning – hur hanterar man dubbla roller?

Hur kan man som både forskare och företagare hålla isär de olika rollerna? Svaret är att det kan man inte, menar Nina Fowler som i sin avhandling undersökt hur ett avknoppningsbolag förhåller sig sin ursprungliga forskargrupp. Intervjuade: Nina Fowler, doktorand, Ulf Landegren, professor i molekylärmedicin, Claes-Göran Granqvist, seniorprofessor i fasta tillståndets fysik och Marika Edoff, professor i fasta tillståndets elektronik.

Tema skolan

Skola i förändring

Vad blev resultatet när nationella prov i naturorienterande ämnen infördes i årskurs sex? Hur har sociala medier påverkat situationen i klassrummet? Och hur har skolan lyckats med att ta emot så många nyanlända elever från andra länder? Det är några exempel på aktuell forskning om skolan och lärande vid Uppsala universitet. Här bedrivs också forskning i samverkan med skolan om alltifrån klimatförändringar till källkritik.

Tema klimatfrågan

Hur vänder vi utvecklingen?

Vi vet idag att all den koldioxid vi människor släpper ut resulterar i global uppvärmning. Forskningen om klimatförändringar handlar om att mäta vad som verkligen händer i naturen, men lika mycket om psykologi, utbildning och hur samhället ska styras för att kunna vända utvecklingen.

Rasismforskning

De utforskar rasismen i dagens Sverige

För att förstå den växande rasismen i dagens Sverige krävs samarbete mellan forskare i olika discipliner. Det är tanken bakom nya Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism vid Uppsala universitet. Intervjuade: Vetenskapliga ledarna Mattias Gardell, professor i jämförande religionsvetenskap, Irene Molina, professor i kulturgeografi och föreståndaren Anna Sara Lind, docent i offentlig rätt.

Religions- och samvetsfrihet i vården

Vägran att utföra abort – en fråga om religionsfrihet?

Har en barnmorska rätt att vägra utföra abort, med hänsyn till religions- och samvetsfriheten? Frågan är aktuell i två fall som prövats av tingsrätten och där det ena fallet överklagats till Arbetsdomstolen. Intervjuad: Kavot Zillén, forskare i rättsvetenskap.

Hjärnforskning

Livsviktig forskning om hjärnan

Sjukdomar till följd av neurologiska skador, sjukdomar eller utvecklingsstörningar kostar mycket för samhället, både i lidande och pengar. Vid Uppsala universitet pågår mycket forskning inom området. Till exempel hur sömnbrist påverkar hjärnan, hjärnskakningar inom idrotten, behandling av långvarig smärta och hur man kan förbättra minnesfunktionen i hjärnan. Intervjuade forskare: Jonathan Cedernaes, sömnforskare och läkare, Niklas Marklund, professor i neurokirurgi, Pernilla Åsenlöf, professor i fysioterapi, och Klas Kullander, professor i neurovetenskap.

Antibiotikaresistens

Uppsala universitet antar antibiotikautmaningen

Antibiotika räddar liv över hela världen varje dag, men det växande problemet med resistenta bakterier är ett allvarligt hot mot folkhälsan. Det uppmärksammas bland annat varje år på Antibiotikans dag den 18 november. Om man inte överbryggar svårigheterna att ta fram nya antibiotika och ser till att de görs tillgängliga globalt kommer antibiotikaresistensen att fortsätta vara ett av de största hoten mot hela världens sjukvård.

Hälsoekonomi

Folkhälsa och företagande - en svårförenad ekvation?

Med marknaden som förebild skulle Sveriges vård och omsorg bli både effektiv och tillgänglig med brukarnas val som kvalitetsgarant. Men med ökat fokus på valfrihet och entreprenörskap uppstår en risk att folkhälsoperspektivet går förlorat, visar aktuell forskning. Intervjuade: Sophie Langenskiöld, Ulrika Winblad, Ragnar Westerling, Kristin Wisell, Shirin Ahlbäck Öberg.