Bidrag till forskningsmiljöer inom klinisk behandlingsforskning

7 december 2018

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag till forskningsmiljöer inom klinisk behandlingsforskning 2018. Tre av bidragen går till forskare vid Uppsala universitet.

Totalt beviljas drygt 200 miljoner kronor för åren 2019–2021. Syftet med bidragen är att ge stöd till kliniska behandlingsstudier som är motiverade av hälso- och sjukvårdens behov och som väntas leda till patient- och samhällsnytta inom en relativt kort tidsperiod.

Utlysningen av bidragen görs i två steg. I det första steget inkom totalt 92 skissansökningar, varav 34 gick vidare till nästa steg. Av de fullständiga ansökningarna beviljades 13. Tre av bidragen går till forskare vid Uppsala universitet:

Jan Eriksson, professor i klinisk diabetesforskninginstitutionen för medicinska vetenskaper: SGLT-hämmare eller metformin som standardbehandling vid tidig typ 2-diabetes. Totalt 14 500 000 kronor.
Jonas Oldgren, professor vid institutionen för medicinska vetenskaper: ABC-scores för förbättrad prevention av stroke och förlängd överlevnad vid förmaksflimmer: En prospektiv multicenter registerbaserad randomiserad klinisk studie. Totalt 19 621 198 kronor.
Olof Wolf, ST-läkare vid institutionen för kirurgiska vetenskaper: En registerrandomiserad studie – Skruvar eller höftprotes vid fraktur på lårbenshalsen hos äldre patienter med ringa felställd fraktur. Totalt 10 257 922 kronor.

---

Mer om Vetenskapsrådets bidrag till forskningsmiljöer inom klinisk behandlingsforskning