Plan för breddad rekrytering ska öka mångfalden

20 februari 2018

I det helhetsperspektiv som handlingsplanen för breddad rekrytering, 2018 – 2020 erbjuder, ska studenter med vitt skilda bakgrunder ges bättre förutsättningar att börja studera – och att kunna fullfölja sina studier.

– Samhället förändras och området ”breddad rekrytering” utvecklas hela tiden. I den nya planen lyfter vi exempelvis flera olika åtgärder för en inkluderande studiemiljö, bland annat så erbjuds lärare och personal - som möter studenter på olika sätt, kompetenshöjande insatser och fortbildning, säger Malin Ekström, samordnare för likavillkor på studentavdelningen.

Det kan handla om att få kunskap om mångfaldsperspektiv och inkluderande perspektiv gällande såväl studie- och utbildningssituationen som i den fysiska arbetsmiljön, normmedvetenhet, studenters rättigheter samt riktlinjer för studenternas arbetsvillkor.

– Nytt är även det internationella perspektivet, till exempel att undersöka möjligheterna för internationalisering på hemmaplan, så att fler studenter får ett internationellt perspektiv i sin utbildning.

Planen tar också upp behovet av effektivare metoder för att följa upp de genomförda insatserna, att utveckla till framtida strategier.

Handlingsplanen 2018 - 2020 omfattar fem olika delar:

  • Direkta rekryteringsåtgärder
  • Mottagandeåtgärder – för att bland annat kunna motverka tidiga studieavbrott
  • Inkluderande studier och retentionsåtgärder - för att förbättra genomströmningen, öka deltagandet i utbildningen och minimera antalet avbrott under studietiden
  • Åtgärder för information om arbetsmarknad samt arbetslivsanknytning
  • Uppföljning och analys av utveckling

Studenter med högskoleutbildade föräldrar utgjorde 47 procent av de nyantagna studenterna vid Uppsala universitet läsåret 2014/2015. Det är betydligt högre än för riket totalt, där den gruppen utgör 39 procent.

– Ja, den snedrekrytering som högskolan präglats av i decennier avseende social bakgrund grundas i tidiga skolåren, säger Malin Ekström och hänvisar till den forskning som tas upp i Universitets- och högskolerådets (UHR) rapport ”Utbildning går i arv”.

– Detta  är inte bara en stor utmaning för universitet och högskolor, utan för samhället i stort. Vi är ett universitet med hög kvalitet, världsledande forskning och utbildning inom olika områden och det innebär följaktligen att vi måste ta tillvara den potential som finns i samhällets alla skikt. Det gör vi bäst med ett brett och inkluderande perspektiv på den mångfald av studenter som kan ta del av och genomföra högre utbildning.

 

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevSenast uppdaterad: 2022-06-02