”SciLifeLab stärker Sveriges kapacitet att möta Coronaviruset”

24 mars 2020

Siv Andersson, professor och co-director vid SciLifeLab

Hallå där… Siv Andersson, co-director vid SciLifeLab, det nationella centret för molekylära biovetenskaper som erhåller 50 miljoner kronor av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse i syfte att bistå vården i samband med provanalyser av Coronaviruset

Vad betyder de extra miljonerna i nuläget?
– Sverige och världen befinner sig i ett kritiskt läge och Wallenbergstiftelsens anslag är oerhört välkommet och betydelsefullt för SciLifeLabs möjligheter att bistå hälso- och sjukvården i deras viktiga arbete. Pengarna kommer vi i första hand att använda till akuta åtgärder med fokus på Sverige.

Vilka insatser är aktuella?
– Vi kommer omedelbart att utöka vår kapacitet för analys av prover i syfte att motsvara ett sannolikt ökat behov inom vården, vilket inkluderar att säkerställa att vårdens medarbetare inte bär på viruset. Anslaget ska också användas till koordinering av en biobank, studier av olika behandlingar och mutationsmönster i virusets arvsmassa, liksom nya testmetoder för de antikroppar som tillfrisknade personer utvecklar.

Vilken del av arbetet utförs i Uppsala?
– Framför allt kommer Ulf Gyllensten, professor och koordinator vid SciLifeLab Genomics Platform, att leda ett projekt i syfte att utveckla alternativa metoder för analyserna – vilket kommer att vara direkt avgörande för vår verksamhet om tidigare kända tillvägagångssätt av någon anledning inte längre skulle fungera eller om reagenser tar slut.

När räknar ni med att omsätta resultaten i praktisk nytta?
– Att analysera prover går fort och kan redan nu minimera spridningen av viruset inom vården om de tillämpas i större skala. Även kartläggningen av förändringar i arvsmassan i positiva prover och smittans spridning i samhället förser oss snabbt med nödvändig kunskap för att utmejsla effektivare insatser i syfte att begränsa eventuella utbrott i områden som ännu inte är drabbade.

Hur bedömer du era möjligheter till framgång?
– Att Sverige idag förfogar över en nationell resurs som SciLifeLab ger oss betydligt bättre möjlighet att samordna insatser för att möta viruset. Vi tar emot coronarelaterade förfrågningar om stöd från hela landet och arbetar intensivt för att optimera utfallet av den infrastruktur och kompetens vi tillhandahåller. Det sker helt enkelt mycket på många håll och min förhoppning är att vi ska nå så långt som krävs.

Kommer de 50 miljonerna att räcka hela vägen?
– Ingen vet i nuläget exakt vad vi har framför oss. Det beror på hur länge smittan pågår och idag är ambitionen att sprida ut antalet insjuknade över tid för att vårdens kapacitet ska räcka till. Säkert är att kulmen ännu inte är nådd, men också att anslaget från Wallenbergstiftelsen kommer att hjälpa oss en bra bit framåt!

Fakta

  • SciLifeLab är ett svenskt vetenskapligt center för forskning inom områdena hälsa och miljö
  • SciLifeLab utvecklar, utnyttjar och tillhandahåller avancerade teknologier och kunnande inom området molekylära biovetenskaper till forskare från hela landet
  • SciLifeLab är ett samarbete mellan Uppsala universitet, Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan och Stockholms universitet.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

Namn
E-postadress
Senast uppdaterad: 2021-05-31