Hållbar utveckling vid Uppsala universitet

För en värld där kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, hållbar energiförsörjning, ekonomiskt välstånd, social trygghet, fred och rättvisa, krävs kunskap. Stora förhoppningar ställs på universiteten.

Stycket ovan är hämtat ur förordet till Uppsala universitets Mål och strategier. Universitetets arbete med hållbar utveckling konkretiseras vidare i dokumenten Program för hållbar utveckling och Handlingsplan för hållbar utveckling 2016–2018 som du hittar här nedanför.

Enheter vid universitetet som arbetar särskilt med hållbarhetsfrågor

Uppsala universitet är en aktiv medlem i Uppsala klimatprotokoll, där företag, offentliga verksamheter, universitet och föreningar samverkar för att nå Uppsalas klimatmål och bidra till en hållbar värld.

Program för hållbar utveckling

I Uppsala universitets Program för hållbar utveckling har universitetets konsistorium stakat ut en väg för hur Uppsala universitet ska främja en hållbar utveckling både inom forskning, utbildning och i samverkan med det omgivande samhället runtomkring.

Program för hållbar utveckling syftar till att inom universitetet och i samarbeten med externa aktörer stimulera engagemang, initiativ och nytänkande inom hållbarhetsområdet. Program för hållbar utveckling ska också bidra till ökad kunskap och medvetenhet om utmaningarna inom hållbarhetsområdet och att stimulera till ett ansvarstagande på alla nivåer inom universitetet.

Ladda ner Program för hållbar utveckling

Handlingsplan för hållbar utveckling 2019–2021

Uppsala universitets handlingsplan för hållbar utveckling är beslutad av rektor och konkretiserar de strategiska prioriteringarna i Program för hållbar utveckling genom ett antal insatser som ska genomföras 2019–2021. Precis som Program för hållbar utveckling ovan är det uppdelat på forskning, utbildning och samverkan med det omgivande samhället.

Ladda ner Handlingsplan för hållbar utveckling 2019–2021

Student som parkerar cykeln i cykelställ vid Fyrisån

Uppsala University Sustainability Initiative – UUSI

Uppsala University Sustainability Initiative (UUSI) har lanserats för att stärka forskning vid universitetet som kan bidra till samhällets omställning till hållbarhet. Arbetet är i nuläget fokuserat på två tematiska områden:

  • Klimatledarskap
  • Hållbar stadsutveckling

Ytterligare två eller tre områden kommer att läggas till under 2019.

UUSI:s mål:

  • Utveckla verktyg för effektiv mång- och tvärvetenskaplig forskningssamverkan.
  • Synliggöra och kommunicera forskningsinitiativens verksamhet och resultat, inom Uppsala universitet och till det omgivande samhället.
  • Initiera och utveckla mång- och tvärvetenskapliga forskningsinitiativ med fokus på en hållbar utveckling
  • Stödja samarbete mellan vetenskapsområden samt externa aktörer inom initiativen.

Mash Up 2019

UUSI arrangerar konferensen Mash Up for a Sustainable Future vid Uppsala universitet den 4 oktober 2019. Mer information och anmälningslänk finns högre upp på denna sida.

Delta i Mash Up 2019

Tre forskare inom hållbar utveckling

Ulrika Persson-FischierUlrika Persson-Fischier

Ulrika Persson-Fischier arbetar vid institutionen för industriell teknik och forskar om hållbarhet, besöksnäring, entreprenörskap och kultur. Hon ingår i forskningsprogrammet hållbara besök vid Campus Gotland och forskar om besöksnäring och hållbarhet inom projektet Case Gotland.

Läs hela intervjun med Ulrika Persson-Fischier

Mats MålqvistMats Målqvist

Mats Målqvist är professor i global hälsa vid institutionen för kvinnors och barns hälsa och forskar med inriktning mot hälsosystem, implementeringsforskning och jämlik hälsa.

Läs hela intervjun med Mats Målqvist

Marika EdoffMarika Edoff

Marika Edoff är professor i fasta tillståndets elektronik vid institutionen för teknikvetenskaper, där hon leder en forskargrupp inom tunnfilmssolceller.

Läs hela intervjun med Marika Edoff

Kontakt

Har du frågor om universitetets arbete för hållbar utveckling eller UUSI, kontakta Anna Rutgersson, rektorsråd för hållbarhetsfrågor.

Råd för hållbar utveckling

Anna Rutgersson, ordförande
Eva Pålsgård, områdeskansliet för teknik och naturvetenskap
Mikael Jonsson, institutionen för teknikvetenskaper
Mattias Dahlberg, juridiska institutionen
Anneli Ekblom, institutionen för arkeologi och antik historia
Christina Wedén, institutionen för läkemedelskemi
Karl Michaëlsson, institutionen för kirurgiska vetenskaper
Karolina Kjellberg, miljöchef
Måns Östring, kanslichef vid områdeskansliet för teknik och naturvetenskap
Olivia Andersson, studentrepresentant