Korta fakta om Uppsala universitet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 50 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Uppsala universitet i siffror

Hela universitetet

 • Nordens första universitet – grundat 1477
 • Tre vetenskapsområden: humaniora och samhällsvetenskap, medicin och farmaci samt teknik och naturvetenskap
 • Nio fakulteter
 • Cirka 60 institutioner eller motsvarande
 • Omsättning (intäkter): 7 398 mnkr
 • Anställda totalt: 7 387 (årsmedel). Motsvarar 6 403 årsarbetskrafter
 • Antal lärare: 1  967 (årsarbetskrafter) – varav 42 % kvinnor – inklusive professorer: 617 (årsarbetskrafter) – varav 32 % kvinnor
 • Annan undervisande och forskande personal:  2 168 (årsarbetskrafter) – varav 47 % kvinnor
 • Teknisk och administrativ personal: 2 150 (årsarbetskrafter) – varav 64 % kvinnor
 • Lokaler: cirka 399 300 kvadratmeter
 • Rektor sedan 2021 är Anders Hagfeldt

Forskning och forskarutbildning

 • Forskarutbildning inom 199 forskarutbildningsämnen.
 • Antal doktorander: 2 228 – varav 49 % kvinnor
 • Antal doktorsexamina: 293
 • Antal refereegranskade vetenskapliga publikationer: 4 987
 • Intäkter för forskning och forskarutbildning: 5 146 mnkr – 69,6 % av total omsättning
 • Forskningen är till 54 % finansierad med externa intäkter

Utbildning på grund- och avancerad nivå

 • Utbildningsprogram på grundnivå: cirka 70
 • Utbildningsprogram på avancerad nivå: cirka 70
 • Fristående kurser: cirka 1 950
 • Antal registrerade studenter: 52 241 – varav 60 % kvinnor. Motsvarar 28 289 helårsstudenter (26 % på avancerad nivå)
 • Mest sökta programmen: jurist-, läkar- och psykologprogrammen
 • Antal examina: 6 418 – varav 52 % på avancerad nivå
 • Antal internationella masterprogram: cirka 60
 • Fristående kurser på engelska: cirka 850
 • Internationellt studentutbyte: Partneravtal med över 400 universitet över hela världen – cirka 1 000 inresande studenter och cirka 350 utresande
 • Antal avgiftsbetalande tredjelandsstudenter: 1 518 (motsvarar 946 helårsstudenter)

Källa: Uppsala universitets årsredovisning 2020

Kända alumner

Bland universitetets alumner finns 15 Nobelpristagare, varav 8 fick priset för upptäckter som de gjorde under sin tid vid Uppsala universitet. Några av de äldre kända forskarna vid Uppsala universitet är Carl von Linné, Anders Celsius och Olof Rudbeck den äldre.

Ritning av Celsiushuset från 1700-talet bredvid foto på Celsiushuset idag
Uppsalaalumnen Anders Celsius, som är mest känd för den hundragradiga temperaturskalan, grundade också Uppsalas första observatorium. Den nedre delen är bevarad och ligger på Svartbäcksgatan.
Senast uppdaterad: 2021-09-16