Kurser och seminarier

Vid Uppsala universitet finns ett stort utbud av universitetspedagogiska kurser, satsningar på ledarskap och andra aktiviteter, som ger våra anställda inspiration, kunskaper och stöd. Kurser, konsultationer och seminarier ger lärare och ledare förutsättningar för diskussioner kollegor emellan – och utgör därmed i sig också en viktig arena för erfarenhetsutbyte. 

Pedagogisk grundkurs för alla som undervisar

Den högskolepedagogiska grundkursen motsvarar fem veckors arbete, och ges flera gånger varje termin, i både svensk- och engelskspråkig variant. Varje år deltar omkring fyrahundra deltagare i grundkursen, som behandlar såväl teoretiska perspektiv på universitetspedagogiken som praktiska frågor kring planering och genomförande av undervisning och examination. Kursen finns också i en distansversion.

Medarbetarportalen: Kurser i pedagogisk utveckling

Studenter på en gräsmatta i botaniska trädgården.

Stora möjligheter till pedagogisk fortbildning

Lärare och student som samtalar

En mängd andra specialkurser kompletterar grundkursen. Lärare kan välja mellan kurser om aktiverande undervisningsformer, examination och återkoppling, case-metodik, att presentera vetenskap, handledning av doktorander, distansundervisning, att använda ljudinspelningar och film i undervisningen, inkluderande undervisning med flera. Det finns också en fördjupningskurs i universitetspedagogik för erfarna lärare. Läs mer om kursutbudet!

Enskilda lärare kan också få råd och stöd, bland annat vid den öppna verkstaden som äger rum 14-16 varje onsdag under terminstid i den laborativa lärosalen i Blåsenhus.

Seminarier för inspiration och erfarenhetsutbyte

Varje termin anordnas lunchseminarier kring undervisningsfrågor i den laborativa lärosalen i Blåsenhus. Seminarierna är öppna för alla anställda vid universitetet och deltagare från Campus Gotland kan vara med via videolänk.

Seminarierna behandlar mycket skiftande ämnen. Tyngdpunkten ligger på erfarenhetsutbyte, då lärare presenterar hur de arbetat med att utveckla sin undervisning. Andra seminarier kan t.ex. ägnas översikter av resurser och best practices inom e-lärande, upphovsrättsliga frågor med relevans för undervisningen, aktuell pedagogisk debatt, internationella utblickar m.m. Traditionen med lunchseminarier startade i början av 2000-talet och sammanlagt har uppåt 200 seminarier hållits sedan dess.

Två personer i en lärosal.

Konsultationer och anpassade utbildningar

Lärare och studenter samtalar vid ett bord.

Det fasta kursutbudet med givna kursdatum, som vänder sig till all personal, kompletteras av möjligheten att anordna utbildningar på begäran. Det kan röra sig om befintliga kurser inom ledarskap eller universitetspedagogik, men också om att skräddarsy en kurs eller ett kurspaket för just de behov som finns vid en viss institution. Personal från olika centrala och lokala noder kan också medverka som föreläsare, rådgivare och dialogpartners vid lärardagar och i andra sammanhang.

Titta gärna på filmen om Anpassad Kompetensutveckling!

KURSER FÖR LEDARE

Uppsala universitets satsningar på ledarskap är en del i det övergripande kvalitetsarbetet och syftar till att stärka chefer och ledare i sina roller för att skapa goda arbetsplatser och kreativa miljöer. 

Universitetet erbjuder längre program, kurser och seminarier för forskningsledare med olika inriktningar. Inom ramen för ledarskapsutveckling erbjuds även handledning och karriärcoachning.  

Universitets chefsprogram är obligatoriskt för prefekter och ställföreträdande prefekter och är öppet för alla med arbetsgivaransvar. 

Tre personer vid ett bord.

Kursvärderingsseminarier

Två studenter som sitter och pluggar.

Vid Uppsala universitet genomförs kursvärderingsseminarier där studierektorer, lärare, kursadministratörer och studenter deltar.

Syftet med kursvärderingsseminarierna är att informera om och stimulera arbetet med kursvärderingar vid institutioner och fakulteter. Kursvärderingsseminarierna behandlar bland annat riktlinjer och rekommendationer, formativa och summativa kursvärderingar, frågeområden, genomförande och kursrapporter. Därutöver diskuteras deltagarnas egna frågor och funderingar kring kursvärderingar.

Ledarskapsprogram i internationella samarbeten

Rep-nät i en klätterställning.

Uppsala universitet utformar två ledarskapsprogram i internationella samarbeten tillsammans med NUAS och U4. NUAS är en del av ett nordiskt samarbete med syfte att stärka de nordiska universiteten. Uppsala universitet har här en särskild roll att driva och ansvara för ledarutveckling med fokus på frågor kring ledarskap och kvalitet. U4 är ett samarbete mellan universiteten i Ghent, Groningen, Göttingen och Uppsala. Detta program vänder sig till högre chefer och har som syfte att utveckla och dela kunskap och erfarenheter av internationella trender, problem och lösningar.

Kontakta enhetschef Carin Eriksson Lindvall för mer information

Senast uppdaterad: 2021-01-19