Pedagogiska programmet

Uppsala universitet har ett särskilt pedagogiskt program. Syftet med programmet är att synliggöra och konkretisera visionen för universitetets pedagogiska verksamhet och utveckling, samt fastställa det ansvar som universitetets personal och studenter har för att utveckling faktiskt äger rum. 

Programmets ursprungliga innehåll och syften utformades under tidigt 2000-tal i nära samarbete mellan studenter, lärare, pedagogiska ledare och utvecklare samt universitetets ledning. Programmet revideras i takt med hur undervisningsmiljön utvecklas, och i och med att de visioner som tidigare formulerats förverkligas och blir en del av den dagliga verksamheten.  Det gällande programmet antogs 2018.

Programmet är uppdelat i fyra huvudområden. De första två, ”Förutsättningar för studentens lärande” samt ”Utveckling av utbildningen” beskriver hur universitetets personal, både de som aktivt deltar i undervisning samt andra som bidrar i olika stödfunktioner, tillsammans med studenter ska se till att lärmiljöer, läraktiviteter och examination är ändamålsenliga och stödjer det individuella och det kollektiva lärandet. Möte mellan lärare och student ska vara meningsfulla, vetenskapligt förankrade och bidra till den individuella utvecklingen. Både personal och studenters ska aktivt bidra till att utvärdera de aktiviteter som de är engagerade i för att kunna understödja förbättringar.

De övriga två huvudområdena, ”Högskolepedagogisk och ämnesdidaktisk kompetensutveckling” samt ”Undervisningsuppgiftens meritvärde” ger anvisningar om hur universitetet som uppdragsgivare är ansvarigt för att stödja sina lärare i att utveckla den egna kompetensen. Den enskilde läraren har samtidigt ett omfattande ansvar när det gäller att utvecklas i sin roll, både inom det egna ämnet och när det gäller utveckling av pedagogik på en mer övergripande nivå. För detta behövs både uppmuntran och aktivt stöd. En lärares strävan efter att utöka sina färdigheter, att förbättra studenternas förutsättningar för lärande samt att vara en förebild för sina kollegor ska belönas på olika sätt.

Programmet ska användas som inspiration för utvecklingstänkande och som stödverktyg i handfast utvecklingsarbete. Programmet ska hjälpa lärare och studenter att hitta till de stödfunktioner som finns tillgängliga, samt uppmuntra till deltagande i universitetets kvalitetsarbete.

Senast uppdaterad: 2021-01-19