Utvärdering

För att främja kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling inom forskning och utbildning genomförs vid Uppsala universitet strategiskt angelägna och åtgärdsrelevanta utvärderingar. Stöd erbjuds till institutioner och fakulteter  i samband med interna och externa utvärderingar.

Utvärdering av forskning

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med målet att bedriva världsledande forskning. Ett led i detta är att genomföra egeninitierade forskningsutvärderingar.

Uppsala universitet var det första svenska universitet som genomförde en egeninitierad forskningsutvärdering där all forskningsverksamhet utvärderades vid ett och samma tillfälle.

Utvärdering av utbildning

Uppsala universitets systematiska kvalitetsarbete omfattar såväl kvalitetssäkring som kvalitetsutveckling. Uppsala universitets modell för utbildningsutvärderingar ska vara kvalitetsdrivande och stimulera till utbildning av högsta nationella och internationella kvalitet. Mer om tidsplan för utbildningsutvärderingar vid Uppsala universitet för åren 2017-2022, fakultetsnämndernas modeller, bedömarutlåtanden och planerade åtgärder samt den årliga universitetsövergripande kvalitetsrapporten hittar du i länken ovan. Utöver de utbildningsutvärderingar som sker i Uppsala universitets regi genomför UKÄ utvärderingar av vissa utbildningar under tidsperioden.

Kursvärdering

Genom kursvärderingar ges studenter och doktorander möjlighet att på ett strukturerat sätt reflektera över sin utbildning samtidigt som det ger ett underlag för kvalitetsutveckling.

Ett viktigt instrument i Uppsala universitets kvalitetsarbete är de kursvärderingar som genomförs i samband med universitetets kurser på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå.

Stöd vid utvärdering

Som en del i kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring kan institutioner, fakulteter och andra organ vid universitetet få utvärderingsstöd i samband med genomförandet av interna och externa utvärderingar.

Undersökningar

Vid Uppsala universitet betonas betydelsen av ett kvalitetsarbete grundat på aktuell kunskap både avseende utbildning och forskning.

Sedan 2000 genomförs enkätundersökningar och andra studier vid enheten för kvalitet och utvärdering som underlag för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling.

Senast uppdaterad: 2021-01-19