Kvalitetsarbete vid Uppsala universitet

Kvalitetsarbetet vid Uppsala universitet ska

  • säkra och främja kvaliteten i utbildning och forskning
  • utgå från och stärka den akademiska och kollegiala kulturen
  • vara öppet, ändamålsenligt och effektivt

Målen för Uppsala universitets kvalitetsarbete slås fast i Mål och strategier för Uppsala universitet.

Vårt kvalitetssystem

Bilden här nedanför visar de olika delarna som ingår i Uppsala universitets kvalitetssystem. Du hittar mer information om varje del genom att klicka på de olika tårtbitarna i bilden.

Förnyelse av forskning och utbildning Åtgärder och uppföljning Forskning- och utbildningsutvärdering Granskning av forskning och examination i utbildning Redlighet i forskning och utbildning Verksamhetsstöd och infrastruktur Kompetens och karriär Organisation och ansvar Mål och strategier Miljöer för forskning och utbildning

Universitetets kärnvärden – kvalitetskultur, kollegialitet, akademisk frihet och studentmedverkan – utgör basen som allt vilar på och de miljöer där undervisningen och forskningen bedrivs bildar en pelare i mitten. Det är där – vid institutioner, forskargrupper, lärarlag samt i kurser och program – som det praktiska kvalitetsarbetet sker. Runt pelaren finns en stödjande struktur för kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring i form av nio komponenter, utan inbördes hierarki.

Aktuellt inom kvalitetsarbete

Avdelningsaudit vid Universitetsförvaltningen

Inom universitetsförvaltningen vid Uppsala universitet pågår ett arbete med avdelningsaudit. Avdelningsaudit fokuserar på avdelningarnas kvalitetsarbete och på att identifiera utvecklingsområden i verksamheten. Syftet med avdelningsaudit är att genom en kollegial genomlysning utveckla kvalitet och förbättra verksamheten. Syftet är också att bidra till delaktighet i utvecklingsarbete, sprida goda exempel och öka kunskapen om verksamheten.

Precis som vid utvärdering av utbildning och forskning utgör självvärdering en viktig komponent i avdelningsaudit. I självvärderingen beskriver och analyserar avdelningen sitt kvalitetsarbete. En utsedd auditgrupp har uppdraget att genomföra en kollegial genomlysning utifrån självvärdering, intervjuer och annat underlag. Auditgruppens analys ska utmynna i konstruktiva rekommendationer till avdelningen med syfte att utveckla kvaliteten och förbättra verksamheten.

Kontaktpersoner för förvaltningens avdelningsaudit är Karolina Eldelind och Maria Björnermark.

Senast uppdaterad: 2021-09-16