Uppsala universitets vision, mål och strategier

Uppsala universitet är Sveriges första universitet, grundat redan 1477. Vi är idag ett brett forskningsuniversitet med tydliga mål: Att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och samverka med det omgivande samhället för att på olika sätt bidra till en bättre värld.

Inspel till regeringens forskningspolitik från och med 2021

Under 2020 väntas regeringen presentera en ny forskningsproposition med målet att Sverige ska vara ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer och en ledande kunskapsnation. Till det arbetet har lärosätena och andra aktörer ombetts komma med inspel. Uppsala universitet framhåller att en satsning motsvarande en ramökning på 3.5 miljarder är nödvändig. 

Uppsala universitets inspel till regeringens forskningspolitik från och med 2021

Forskningsstrategier

Dekorativ bild: Laser som lyser genom ett prov

I Uppsala universitets forskningsstrategier 2016–2020 formulerar vi de strategier som skapar långsiktigt goda förutsättningar för kvalitet och förnyelse. Strategierna är en del av universitetets underlag till regeringens forskningsproposition 2016. Dokumentet följer upp och fördjupar de mål och forskningsstrategiska huvudlinjer som uttrycks i Mål och strategier för Uppsala universitet.

I strategierna beskrivs redan existerande vetenskapliga styrkeområden där vi under senare år har genomfört stora satsningar: Energi och hållbar utveckling, Det digitala samhället, Människan, kulturen och samhället, Liv och hälsa, Naturen och livets utveckling.

Planering för framtiden

Att utveckla den fysiska miljön inom de lokaler och markområden som universitetet disponerar, men också samspelet med den omgivande stadsmiljön, är en av flera viktiga förutsättningar för universitetets utveckling. Projekt Utvecklingsplan 2050 ska ta fram en översiktlig plan för universitetets rumsliga struktur och fysiska gestaltning under de kommande decennierna.

Ur Mål och strategier för Uppsala universitet

Framsida av broschyren mål och strategier

Uppsala universitets uppgift är att vinna och förmedla kunskap till mänsklighetens gagn och för en bättre värld.

  • Universitetet ska stärka sin position som internationellt ledande forskningsuniversitet.

  • Utbildningarna ska hålla högsta nationella och internationella kvalitet och alla studenter ska ges möjlighet att tillägna sig förstklassiga ämneskunskaper och generella färdigheter.

  • Samverkan med privat, offentlig och ideell sektor ska engagera alla delar av universitetet och bidra både till samhällets utveckling och till universitetets vitalitet.

Mål och strategier för Uppsala universitet