Teman för planerade utmaningsdrivna forskningssatsningar

Uppsala universitet avser under kommande år prioritera ett antal viktiga framtidsområden med utgångspunkt i internationellt ledande forskning. Prioriteringarna har vuxit fram i dialog med det omgivande samhället och verksamheten bedrivs i samverkan med nationella och internationella aktörer från olika samhällssektorer.

Antibiotikaresistens

Välfungerande antibiotika måste finnas även i framtiden. Vid det nybildade Uppsala Antibiotic Center – UAC – kommer forskningen att riktas mot fördjupad kunskap inom så vitt skilda områden som bakteriers resistensutveckling, användande av tillgängliga antibiotika och utveckling av nya (både inom humanmedicinen och inom djurhållningen). Hur kultur och andra samhällsrelaterade incitament påverkar antibiotikaanvändning samt hur man kan förändra inarbetade beteendemönster kommer också att studeras. Genom IMI-projekten ENABLE och DRIVE deltar Uppsala universitet i utveckling av nya antibiotika samt framtagande av nya affärsmodeller inom antibiotikaområdet.

Vår digitala framtid

Forskning och utbildning inom analys och hantering av stora mängder information från olika källor har en nyckelroll för den framtida samhällsutvecklingen. Digital humaniora etableras som en ny forskningsgren samtidigt som teknikutvecklingen möjliggör helt nya sätt att skapa och hantera information. För att till fullo kunna utnyttja den stora mängd information som görs tillgänglig krävs ny forskning om hur data omvandlas till kunskap och nya IT-verktyg som möjliggör nyttiggörande, bl.a. inom utbildningssektorn.

Det nya arbetslivet

Det moderna arbetslivet med nya krav och utmaningar är ett centralt forskningsområde idag. Nya arbetsmiljöproblem har uppstått kring stress och psykisk ohälsa. Ökade krav på flexibilitet och fler tillfälliga anställningar förändrar förutsättningarna på arbetsplatserna och för individen. En för hela samhället betydelsefull fråga är hur medverkan i arbetslivet kan främjas för alla.

E-hälsa

Teknikutvecklingen har gjort det möjligt att läsa sin journal på nätet, operera på distans och identifiera enskilda cellers aktivitet i hjärnan. I framtiden kommer det att finnas stora möjligheter att med digital hjälp förbättra och förenkla det medicinska omhändertagandet av patienter både i hemmet och inom sjukvården. Utveckling av nya metoder för överföring av kliniskt relevanta data (som till exempel blodtryck och blodsockernivåer) från patienten i hemmet till sjukvården är redan initierade och vi ser en framtida utveckling av program för diagnostik och behandling, inte minst inom det psykosociala området där U-CARE har en ledande roll.

Medicinsk teknik

Medicinsk teknik är allt från sensorteknik, bildbehandling och livsuppehållande system till appar och metoder för ”icke-invasiv” kirurgi. Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset kraftsamlar gemensamt och bygger vidare på tidigare svenska innovationer som resulterat i genombrott som pacemakern, strålkniven och den konstgjorda njuren. Tekniken är också viktig för kompetensutveckling av vårdpersonal och patienter där målet är hälsoeffekter för individ och samhälle.

Migration, integration och rasism

Diskriminering och rasism förnekar det grundläggande människovärdet och är i förlängningen ett hot mot hela samhället. Integration försvåras av exkluderande strukturer. Krig och flyktingkatastrofer riskerar att leda till ytterligare polarisering. Uppsala universitet satsar här brett och bygger vidare på etablerade styrkeområden. Läs om Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism.

Precisionsmedicin

Begreppet precisionsmedicin avser sjukdomsprevention och behandling som utgår från varje individs – eller grupper av individers – förväntade sjukdomsutveckling och svar på behandling. Forskningsområdet vilar på en kombination av kunskap om det mänskliga genomet med ny teknologi för molekylärmedicinsk diagnostik och metoder som medger informationsutvinning ur mycket stora datamängder.

Psykisk ohälsa

Med målet att långsiktigt identifiera sociala och biologiska orsaker har Uppsala universitet, i samarbete med Akademiska sjukhuset, skapat en struktur som innebär att alla unga vuxna som bedöms inom den psykiatriska verksamheten erbjuds att ingå i ett longitudinellt projekt där en klinisk basutredning samt omfattande bedömning av bl. a. kroppslig hälsa, personlighetsdrag och livshändelser genomförs. Centralt i projektet är en kunskapsplattform som innehåller allt från epidemiologiska resurser till en psykiatrisk biobank.

Nya smarta material

Ett väl utvecklat samarbete med svensk basnäring finns sedan länge inom materialområdet. För att öka innovationsförmågan, utveckla värdekedjan och säkerställa Sveriges internationellt framstående position behövs nu en koordinerad satsning inom området. Uppsala universitet avser gå vidare med en integrerad forskningssatsning – SciMaterial – där systemperspektiven genom hela kedjan från naturresurser/processer till återbrukat material betonas.