Plan för universitetets rumsliga struktur

Med utgångspunkt i Uppsala universitets mål och strategier ska Utvecklingsplan 2050 stärka Uppsala universitets position som ett ledande universitet i världen. Våra akademiska miljöer ska attrahera de främsta forskarna och studenterna. Uppsala universitet ska vara en mötesplats för excellent forskning och utbildning och ett kreativt nav för lokal, regional och global utveckling.

Vision för Utvecklingsplan 2050

Illustration

Genom ett brett engagemang och delaktighet skapar projekt Utvecklingsplan 2050 förutsättningar för Uppsala universitet att vara världsledande nu och i framtiden.

Projektet ska ta fram en översiktlig plan för universitetets rumsliga struktur och fysiska gestaltning under de kommande decennierna. Morgondagens lärmiljöer, forskningens infrastrukturbehov och studenters och medarbetares boende- och rörelsemönster ligger till grund för arbetet som tar fram förslag där

  • Universitetets campusområden utvecklas till levande, öppna och trygga miljöer som är tillgängliga och utnyttjas under stora delar av dygnet.
  • De olika campusområdena knyts samman för att underlätta för studenter och medarbetare att röra sig inom och mellan universitets olika delar.
  • Universitetets närvaro och synlighet i den centrala staden stärks.
  • Utrymme för framtida verksamhetsexpansion och infrastruktursatsningar säkras.
  • Universitetet främjar och tar ansvar för ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet i sin utveckling.
  • Medarbetare och verksamheter samt representanter för Uppsala studentkår, Uppsala kommun, Region Uppsala och fastighetsägare deltar i arbetet.

Uppsala universitet ska vara en internationell attraktiv mötesplats för excellent forskning och utbildning.

Johan Tysk, ordförande i styrgruppen

Styrgrupp

Johan Tysk, ordförande, vicerektor för teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet
Hanna Johannesson, stf vicerektor för teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet
Mats Larhed, stf vicerektor, medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet
Anna Singer, stf vicerektor för humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet
Peter Elenfalk, byggnadsdirektör
Två studentkårsrepresentanter

Bilagor

Utvecklingsplan 2050 (Remissutgåva 2019-10-25) (pdf)
Beslut om Projekt Utvecklingsplan 2050 (pdf)
Projektdirektiv (pdf)

Framtidsseminarier

Inom ramen för arbetet med Utvecklingsplan 2050 har det genomförts en serie framtidsseminarier. Vissa även för en extern publik.

13 maj 2019 Generation Z - Framtiden och vikten av att sätta människan i centrum
1 april 2019 Från IoT till samhällsnytta
27 februari 2019 Samtal kring AI med Karim och Thomas
10 oktober 2018 Att tänka och agera nytt i en digital tidsålder.
2 juli 2019 Hisnande teknikutveckling med AI och IOT, hinner människa och samhälle med i svängarna? Rundabordssamtal på Almedalen 2019 med Katarina Graffman, Amanda Lagerkvist, Jin Moen, Nina Wittlöv Löfving. Moderator: Stig-Björn Ljunggren.

Arbete under framtidsseminarium.

Rätt svar i tävlingen i Segerstedthuset 2019

Rätt svar i tävlingen i Segerstedthuset på Kulturnatten i Uppsala 8/9.

Kontakt

utvecklingsplan-2050@uadm.uu.se