Spanska som skolämne - tillämpad språkvetenskap 7,5 hp

Målgrupp: Högstadiet, Gymnasiet, Vuxenutbildning, Lågstadiet, Mellanstadiet

Ämneskategori: Spanska

Arrangör: Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Teman: Språkutvecklande arbetssätt

Datum och tid: 2 september 2019 – 19 januari 2020, kl 09.00 – 17.00

Nätbaserad poänggivande kurs, höstterminen 2019. Kursstart 2 september. Kursen vänder sig till lärare i spanska som modernt språk i grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen samt till lärarstuderande.

Att undervisa i spanska förutsätter, förutom god ämneskunskap och språkfärdighet, en ämnesdidaktisk kompetens. För att kunna svara på frågorna Vad? Hur? och Varför? måste läraren ha kunskap om språkinlärningsteorier, aktuell språkdidaktisk forskning, styrdokument, Gemensam europeisk referensram för språk (GERS) samt om betyg och bedömning. Kursens övergripande mål är att deltagarna utvecklar en god förmåga att koppla språkdidaktiska teorier samt kunskaper i spanska till praktisk tillämpning i undervisningen.

Kursen ges på kvartsfart och pågår under en termin. Den är nätbaserad och innehåller ett antal nätbaserade seminarietillfällen. Mellan seminarierna är handledningen och kommunikation nätbaserad. Tillgång till dator med bredbandsuppkoppling samt headset krävs.

Kursstart 2 september 2019
Ansökan sker på www.antagning.se senast 15 april 2019. Begränsat platsantal.
Kursen ges under förutsättning att erfordrat antal deltagare uppnås.

För mer information om kursen klicka här.