Barnens utveckling: Från spädbarn till skolbarn

Förskoleåldern är en viktig period för människans sociala, känslomässiga och kognitiva utveckling. Trots det vet vi fortfarande inte hur hemmets och förskolans miljö ska utformas för att på bästa sätt tillgodose barnens behov. För att kunna erbjuda kommande generationer bästa möjliga förutsättningar under dessa kritiska år behövs mer forskning. Ett nytt centrum med fokus på forskning om barns utveckling från spädbarn till skolbarn ger möjlighet till svar.  

I förskoleåldern sker flera viktiga förändringar i barns liv. Då tar de sina första steg i sociala sammanhang utanför familjen, de börjar lära sig i mer strukturerade miljöer och de får möta och interagera med barn och vuxna från olika bakgrunder. Intresset växer för att utforska, leka och lära sig av och om sin omvärld. Samtidigt påverkar förskolemiljöns kvalitet barnens värderingar gentemot samhället, jämställdhet, miljö och andra individer.

När barnens miljö, hemma och i förskolan, samverkar på ett positivt sätt bidrar det till en bra kognitiv och känslomässig utveckling som främjar deras inlärningsmöjligheter. Men förskolebarns sociala och kognitiva utveckling är ett eftersatt forskningsområde. Fortfarande vet vi inte hur vi kan skapa en miljö kring barnen som säkrar en god utveckling.

Barnens utveckling under övergången från hemmet till förskolan, liksom systematiska studier över tid av deras kognitiva, empatiska och sociala förmåga är angelägna forskningsfält. För att kunna göra tidiga insatser när utvecklingen tar en annan väg behövs också ökad förståelse för hur typisk utveckling ser ut under denna kritiska period i barnens liv.

Uppsala universitet har redan ett ledande spädbarnslaboratorium med fokus på den tidiga grunden för kognitiv, motorisk och social utveckling från spädbarn till småbarn. Uppsala barn- och babylab har erfarenhet av att använda barnvänliga, avancerade tekniska instrument och lekfulla men precisa forskningsmetoder. Laboratoriet har utvecklat kompetens inom flera metoder, inklusive ögon- och rörelsespårning, EEG och så kallad neuroimaging.

Nu vill forskarna expandera denna framgångsrika forskningsmiljö till att även omfatta barn i förskoleåldern. Ingen forskning har tidigare vävt samman dessa åldersgrupper för att förstå grunden för kognitiv och social utveckling tidigt i livet. Skolnära laboratorieforskning i ett nytt centrum för fler åldersgrupper skulle erbjuda unika möjligheter att få ett helhetsperspektiv på barns utveckling från spädbarn till skolbarn. Det kan bidra till att ge barnen en solid grund och en positiv start för deras fortsatta utveckling som ungdomar och vuxna.

”En utveckling av spädbarnslaboratoriet med forskning om förskolebarn ger möjlighet att identifiera faktorer i barnens miljö som på ett avgörande sätt antingen försvårar eller underlättar barnets övergång till skolan.”
Gustaf Gredebäck, professor i utvecklingspsykologi

Kontakta Development Office

Vid Development Office arbetar vi med gåvor och donationer, sponsrings- och alumnfrågor. På Uppsala universitet hittar du intressanta och viktiga ändamål att stödja med ditt engagemang och dina gåvor. Du är varmt välkommen att kontakta oss för att diskutera hur du kan vara med och bidra!

Frågor om gåvor och donationer: development@uadm.uu.se
Frågor om alumnverksamhet: info@alumni.uu.se

Avdelningschef: Agneta Stålhandske