Undervisning, examination, fusk ...

Universitetet ska ge goda förutsättningar för lärande och för utveckling av utbildningarna. Din roll som student är att ta tillvara de möjligheter som ges.

Kursvärderingar

Alla studenter får i slutet av en kurs möjlighet att ge sina synpunkter på kursen. Synpunkterna är värdefulla för lärare och utbildningsansvariga och på detta sätt bidrar du som student i universitetets kvalitetsarbete.
Riktlinjer för kursvärderingar

Om betyget känns orättvist

Om du upplever att din prestation blivit felbedömd kan du begära omprövning av din examinator. Om du fortfarande efter omprövningen anser att ditt arbete blivit felbedömt eller anser att examinationen eller betygssättningen har gått oriktigt till kan du kontakta universitetets betygsombudsmän

Vad gäller vid tentamen?

Du ska alltid anmäla dig till en tentamen eller omtentamen. I regel anmäler du dig i Ladok för studenter. Ibland skiljer sig anmälningsrutinerna åt mellan olika institutioner. Tentor som skrivs i de gemensamma tentamenslokalerna skrivs anonymt.
Så funkar tentamen

Vad är fusk?

Det räknas som fusk om en student använder otillåtna hjälpmedel under tentamen. Även att plagiera material eller uppsatsskrivning är fusk. Om du är anklagad för fusk kan studentombudet erbjuda hjälp och stöd i processen.

Kan jag göra uppehåll i mina studier?

Om du behöver göra uppehåll i dina studier ska du ansöka om studieuppehåll för att garanterat ha en plats på utbildningen efter uppehållet.

Pedagogiska programmet

Pedagogiska programmet för Uppsala universitet har tagits fram av lärare och studenter och rymmer visioner för universitetets pedagogiska verksamhet. Programmet visar hur universitetet skapar förutsättningar för god utbildning och studenters lärande.
Pedagogiska programmet

Kontakt

Vart kan jag vända mig?

Senast uppdaterad: 2021-04-29