Undervisningsämnen i gymnasieskolan

Den kompletterande lärarutbildningen är en påbyggnadsutbildning som bygger vidare på kunskaper från tidigare ämnesstudier. ​När du gör din anmälan till programmet på antagning.se väljer du också i vilket ämne eller vilka ämnen du vill söka till utbildningen med.

Ämnen och ämneskombinationer

För antagning till inriktningen mot arbete i gymnasieskolan krävs

 • ämnesstudier om minst 120 hp i ett ämne, inklusive ett självständigt arbete om 15 hp alternativt
 • ämnesstudier om minst 120 hp i ett ämne och minst 90 hp i ett andra ämne. I ämnesstudier för två ämnen ska det ingå två självständiga arbeten om 15 hp vardera eller ett om 30 hp.

För ämnena svenska och samhällskunskap krävs alltid 120 hp.

Kurserna ska vara avslutade.

Ämnen och ämneskombinationer som gäller för antagning till läsåret 2019/2020 (inkl sommar 2019)

 • Ämnen (grupp 1-3) som kan sökas som ensamt ämne eller i kombination med ett annat ämne i grupp 1-4:
  Grupp 1: biologi, franska, fysik, idrott- och hälsa, kemi, matematik, naturkunskap, spanska, svenska som andraspråk, tyska
  Grupp 2: engelska, svenska
  Grupp 3: historia, religionskunskap, samhällskunskap
   
 • Ämnen (grupp 4) som måste sökas i kombination med något av ämnena i grupp 1-3 ovan:
  Grupp 4: filosofi, företagsekonomi, geografi, psykologi och teknik

Vid behov av urval rangordnas de sökande utifrån inriktningen på ämnesstudierna i kombination med antal högskolepoäng. Tillgång till VFU-platser kan komma att påverka antagningen i respektive ämne.

 1. Sökande med två undervisningsämnen – två ämnen ur grupp 1 eller ett ämne ur grupp 1 och ett annat ämne ur grupp 2. 
 2. Sökande med två undervisningsämnen – ett ämne grupp 1 och ett annat ämne ur grupp 3 eller 4.  
 3. Sökande med ett undervisningsämne ur grupp 1.
 4. Sökande med två undervisningsämnen – där båda ämnena är ur grupp 2 eller ett ämne ur grupp 2 och ett annat ämne ur grupp 3 eller 4.
 5. Sökande med ett undervisningsämne ur grupp 2.
 6. Sökande med två undervisningsämnen – två ämnen ur grupp 3 eller ett ämne ur grupp 3 och ett annat ur grupp 4.
 7. Sökande med ett undervisningsämne inom grupp 3.

Ämnen och ämneskombinationer som gäller för antagning från och med läsåret 2020/2021 (inkl sommaren 2020)

 • Grupp 1: biologi, fysik, kemi, naturkunskap, teknik
 • Grupp 2: franska, spanska, tyska
 • Grupp 3: engelska, svenska, matematik, idrott- och hälsa, svenska som andraspråk
 • Grupp 4: geografi, religionskunskap, psykologi, företagsekonomi, filosofi
 • Grupp 5: samhällskunskap, historia

Vid behov av urval rangordnas de sökande utifrån inriktningen på ämnesstudierna i kombination med antal högskolepoäng. Tillgång till VFU-platser kan komma att påverka antagningen i respektive ämne.

 1. Sökande med två ämnen - ett ämne ur grupp 1 och ett annat ämne ur grupp 2 eller 3, alternativt ett ämne ur grupp 2 och ett annat ämne ur grupp 3, alternativt två ämnen ur grupp 1 eller grupp 2
 2. Sökande med två ämnen – ett ämne ur grupp 1 eller 2 och ett annat ur grupp 4 eller 5
 3. Sökande med två ämnen – två ämnen ur grupp 3
 4. Sökande med två ämnen – ett ämne ur grupp 3 och ett annat ur grupp 4 eller 5
 5. Sökande med två ämnen – ett ämne ur grupp 5 och ett annat ur grupp 4
 6. Sökande med ett ämne – där ämnet är svenska, engelska, matematik eller idrott och hälsa

Ämneskrav för undervisningsämnen

Ämneskravet motsvarar vanligtvis fördjupning inom ämnet. I vissa ämnen finns krav på bredd (till exempel naturkunskap, samhällskunskap och svenska).

Biologi 120/90 hp
Studierna ska innehålla ekologi, djur- och humanfysiologi/humanbiologi, cellbiologi, genetik samt floristik och faunistik (artkunskap).
Från och med sommaren 2020: Studierna ska innehålla ekologi, djur- och humanfysiologi/humanbiologi, cellbiologi, genetik, organismvärlden/systematik/evolution samt floristik och faunistik (artkunskap).

Engelska 120/90 hp
Kurser i ämnet engelska med djup och relevans för skolämnet.

Filosofi 120/90 hp
Studierna ska innehålla minst 30 hp vardera av teoretisk respektive praktisk filosofi.

Franska 120/90 hp
Kurser i ämnet franska med djup och relevans för skolämnet.

Fysik 120/90 hp
Studierna ska innehålla mekanik, vågrörelselära, termodynamik, elektromagnetism och modern fysik (kvantfysik).

Företagsekonomi 120/90 hp
Kurser i företagsekonomi alternativt kurser i företagsekonomi och 30 hp i nationalekonomi. I studierna ska ingå organisation, marknadsföring och redovisning.

Geografi 120/90 hp
Studierna ska innehålla kultur-/samhällsgeografi och naturgeografi med minst 30 hp i vartdera ämnet.

Historia 120/90 hp
Kurser i historia alternativt en kombination av (icke överlappande) kurser i historia och ekonomisk historia som innefattar en kronologisk översikt från forntid till nutid med inslag av politisk och social historia, källkritik och arbete med historiska källor samt fördjupningar av relevans för historielärare.

Idrott och hälsa 120/90 hp
Studierna ska innehålla praktiska inslag och/eller inslag av idrottsdidaktik (som svarar mot läroplanen för grundskola och gymnasium) inom dessa områden:
Rörelse (exempelvis bollspel, dans, konditionsidrott, simning)
Hälsa och Livsstil (exempelvis första hjälpen, samband mellan kost och hälsa, mental träning)
Friluftsliv och utevistelse (exempelvis orientering, nödsituationer vid vatten)

Kemi 120/90 hp
Studierna ska innehålla allmän kemi, organisk kemi, biokemi, analytisk kemi och fysikalisk kemi.

Matematik 120/90 hp
Kurser i ämnet matematik.

Naturkunskap 120/90 hp 
Studierna ska innehålla minst 30 hp biologi inkluderande ekologi, djur-/humansfysiologi och genetik, minst 30 hp kemi samt minst 30 hp annat valfritt naturvetenskapligt ämne (fysik/geovetenskap) och därutöver floristik och faunistik (artkunskap).

Från och med sommaren 2020: Studierna ska innehålla minst 30 hp biologi inkluderande ekologi, djur-/humansfysiologi och genetik, minst 30 hp kemi samt minst 30 hp annat valfritt naturvetenskapligt ämne (fysik/geovetenskap).

Psykologi 120/90 hp
Kurser i ämnet psykologi.

Religionskunskap 120/90 hp
Kurser i ämnet religionskunskap.

Samhällskunskap 120 hp 
Kurser i samhällskunskap alternativt en kombination av kurser omfattande 90 hp i statskunskap, nationalekonomi eller sociologi samt 30 hp i annat samhällsvetenskapligt ämne* (ekonomisk historia, företagsekonomi, kulturgeografi, nationalekonomi, freds- och konfliktkunskap, hållbar utveckling, medie- och kommunikationsvetenskap, samhällsgeografi, sociologi, statistik, statskunskap och  utvecklingsstudier).

* avser breddningsämne, till exempel kan inte fördjupning i statskunskap kombineras med freds- och konfliktkunskap och/eller utvecklingsstudier, och fördjupning i nationalekonomi kan inte kombineras med företagsekonomi och/eller statistik.

Spanska 120/90 hp
Kurser i ämnet spanska med djup och relevans för skolämnet.

Svenska 120 hp
Kurser i kombinationsämnet svenska eller en kombination av kurser i litteraturvetenskap och svenska språket/nordiska språk, där minst 30 hp i vardera ämnet ska ingå.

Svenska som andraspråk 120/90 hp
Kurser i ämnet svenska som andraspråk.

Teknik 120/90 hp
Kurser i ämnet teknik.

Tyska 120/90 hp
Kurser i ämnet tyska med djup och relevans för skolämnet.

Gå till programsidan