Gymnasieskolan - Komprimerad kompletterande lärarutbildning 2020/2021, 90 hp

Kompletterande lärarutbildning vid Uppsala universitet är en påbyggnadsutbildning för dig med ämneskunskaper på högskolenivå. Du får kunskaper inom bland annat ledarskap, specialpedagogik och ämnesdidaktik. I den verksamhetsförlagda utbildningen får du öva på att undervisa på en skola och kommer att utveckla din förmåga att självständigt agera inför en klass och att ta ansvar.

Att jobba som lärare är ett av världens viktigaste arbeten – och roligaste. Förutom kunskaper i konsten att undervisa jobbar du med ämnen som du själv är intresserad av. Läraryrket är dynamiskt och du arbetar med unga människor som både frågar och ifrågasätter och där ingen lektion är den andra lik. Samtidigt som du ska inspirera blir du själv inspirerad och detta viktiga samspel med eleverna utmanar dig som problemlösare.

Du lär dig mycket av dina elever, om livet och vad som rör sig i huvudet på dagens unga, som i framtiden ska styra samhället. Det gäller att hitta lösningar som passar elevers olika behov i detta fria yrke där du själv planerar och utformar din undervisning. Läroplanen styr innehållet i din undervisning, men hur just du förmedlar kunskaper är mer upp till dig och din kreativitet.

Om programmet

Kompletterande lärarutbildning är ett program för dig som vill arbeta som ämneslärare och som redan har akademiska poäng i de ämnen som finns i gymnasiet. Utbildningen leder till en ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan.

Arbetet som ämneslärare förutsätter ett intresse för elevers lärande och kunskaper i de ämnen du undervisar i. Med hjälp av de verktyg du får under utbildningens gång ska du kunna leda och inspirera dina elever så att de får en bra grund att stå på inför framtiden. Arbetet är både omväxlande, självständigt och medför ett stort ansvar.

Den utbildningsvetenskapliga kärnan tar upp kunskaper som är viktiga för lärarprofessionen. Centralt för läraryrket är ämnesdidaktik - förutsättningar för elevers lärande och hur du kan undervisa i dina ämnen. Det handlar inte enbart om vad som sker i klassrummet under en lektion, hur du som lärare väljer vad som ska läras ut eller på vilka grunder detta sker. Det handlar också om skolans plats i samhället, barn och ungas identitetsutveckling, mångfaldsfrågor som etnicitet, kön, klass och funktionshinder samt frågor kring etik och demokrati.

Programmet lägger stor vikt vid konflikthantering och ledarskap. Utbildningen är forskningsanknuten. Genom mötet med forskningen får du förståelse för och övning i att se samband mellan didaktikens teori och praktik.

Inom ämnesdidaktiken får du redskap för hur du kan undervisa i dina ämnen. Under den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) som du genomför på en skola, tränar och utvecklar du dina färdigheter som pedagog. Dina lärarutbildare, som själva är yrkesverksamma, kommer att handleda och stötta dig. Där utvecklar du också din yrkesidentitet. Du får tillfälle att studera och reflektera över läraryrket och dess villkor samt träffa kolleger med olika bakgrund och erfarenheter. Den verksamhetsförlagda utbildningen omfattar 30 hp och är förlagd under en hel termin.

Det är ett krav på att nyantagna studenter på lärarprogrammen i Sverige ska visa utdrag ur belastningsregistret för att få genomföra VFU.

Examen

Utbildningen leder till en ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan. Examen är på antingen grundnivå eller avancerad nivå beroende på om dina ämnesstudier omfattar ett eller två ämnen. Ämneslärarexamen är en yrkesexamen.

Kurser inom programmet

Första sommaren läser du två kurser parallellt, Lärande och utveckling 7,5 hp och Specialpedagogik 7,5 hp.

Under påföljande hösttermin läser du sedan kurserna Utbildningens framväxt och villkor 7,5 hp, Ledarskap 7,5 hp, Läroplansteori och didaktik 7,5 hp och Ämnesdidaktik 7,5 hp.

Vårterminen består enbart av verksamhetsförlagd utbildning om sammanlagt 30 hp.

Andra sommaren ingår kurserna Bedömning och utvärdering 7,5 hp och Utvärdering och utvecklingsarbete 7,5 hp. De läses parallellt.

Om undervisningen

Den komprimerade kompletterande lärarutbildningen läser du på distans. Utbildningen startar i juni och avslutas i augusti året därpå. Större delen av utbildningen ges på heltid. Kurserna som är förlagda under sommaren ges på halvfart. All undervisning ges under dagtid.

Undervisningen sker främst i form av föreläsningar, seminarier och verksamhetsförlagd utbildning. Även studentlagsarbeten förekommer. 

Utbildningen har inga fysiska träffar på campus (Uppsala). Ca två tredjedelar av undervisningen är internetbaserad där föreläsningar, seminarier och gruppmöten sker via lärplattformen Studium. Du tar del av föreläsningar i inspelad form men deltar även i schemabundna webbseminarier som delvis är obligatoriska. Schemabundna examinationer via webb förekommer. Det är ca 10-15 schemabundna aktiviteter per 7,5 hp kurs. Ingen schemabunden undervisning förekommer under juli månad.

Till skillnad från övrig distansundervisning är de verksamhetsförlagda kurserna i utbildningen knutna till en grund- eller gymnasieskola. Under den verksamhetsförlagda utbildningen krävs obligatorisk närvaro på heltid på skolan du har en placering vid. I den mån det är möjligt kommer du att erbjudas en VFU-placering på en skola i din hemkommun. Om din bostadsort är i utlandet kan verksamhetsförlagd utbildning inte garanteras i landet där du bor. Om du redan arbetar på en skola finns möjlighet att genomföra VFU på den skola du arbetar.

Utbildningen sker i nära anslutning till aktuell forskning och bedrivs av aktiva forskare. Studierna förutsätter att du har goda kunskaper i svenska och engelska.

Karriär

Att arbeta som lärare är att ha ett av världens viktigaste jobb. Behovet av välutbildade lärare finns ständigt och i grundskolan och gymnasieskolan är det till exempel stor efterfrågan inom teknik, naturvetenskap och i vissa språk. Du kan också undervisa på någon av de svenska skolor som finns utomlands och en lärarexamen ger dig även möjlighet att söka dig till andra områden inom utbildning och lärande. Med en lärarexamen kan du också arbeta på andra arbetsplatser än i skolan och utbildningen kan ge behörighet att söka till forskarutbildning.

behörighet OCH ANMÄLAN

​När du gör din anmälan på antagning.se väljer du i vilket ämne eller vilka ämnen du vill söka till utbildningen med. Läs om vilka undervisningsämnen som är möjliga och vilken behörighet som krävs för respektive ämne.

Sommar 2020 - 100 % - Distans
Sista anmälningsdatum: 2020-03-16
Anmälningskod: UU-9426 Anmälan
Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Antagning i ett ämne: Ämnesstudier med (i normalfallet) fördjupning om 120 hp i ett ämne eller ämnesområde med relevans för gymnasieskolan, inklusive minst ett självständigt arbete om minst 15 hp.

Antagning i två ämnen: Ämnesstudier med (i normalfallet) en fördjupning om 120 hp i ett ämne eller ämnesområde med relevans för gymnasieskolan, och ämnesstudier i ett annat ämne eller ämnesområde med (i normalfallet) en fördjupning om minst 90 hp med relevans för gymnasieskolan. När svenska eller samhällskunskap ingår krävs alltid 120 hp. I ämnesstudierna ska ingå minst ett självständigt arbete om minst 30 hp eller minst två sådana arbeten om vardera minst 15 hp.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval: Vid behov av urval rangordnas de sökande utifrån inriktningen på ämnesstudierna i kombination med antal högskolepoäng. Tillgång till VFU-platser kan komma att påverka antagningen i respektive ämne.

Kontakt och mer information

Studievägledning för lärarprogrammen
von Kraemers allé 1, Uppsala
Box 2136, 750 02 Uppsala
studievagledninglu@uadm.uu.se
Telefon: 018-471 14 99