Genomfunktion 2019/2020 (15 hp)

VT20, 100 %, Campus

Startdatum: 23 mars 2020

Slutdatum: 7 juni 2020

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2019

Anmälningskod: UU-67516 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

Behörighet: 150 hp inklusive (1) 60 hp biologi och 30 hp kemi, eller (2) 60 hp kemi, inklusive Biokemi, 15 hp, och 30 hp biologi, inklusive 15 hp molekylärgenetik, samt i båda fallen någon av kurserna Mikrobiell genetik, Molekylärbiologi och genetik II, Molekylär cellbiologi, Populationsgenomik  och Genetisk och molekylär växtbiologi.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 36250 kr

Studieavgift, totalt: 36250 kr

Om kursen

Kursen Genomfunktion ger fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper om klassiska såväl som nya storskaliga och teknik-drivna strategier som idag tillämpas inom det molekylärbiologiska fältet. Ett viktigt inslag i kursen är dess fokus på experimentell design och vi tränar på att utvärdera när och hur olika metoder kan användas. Olika metoder och strategier för genomsekvensering (genomik) diskuteras ingående, inklusive tillämpningar som metagenomik och jämförande genomik. Kursen ger olika verktyg för storskalig analys av genuttryck och genfunktion: RNA-undersökning (transkriptomik), analyser på protein-nivå (proteomik), samt metoder för att studera olika grupper av metaboliter (metabolomik). Kursen täcker även metoder och tillämpningar inom klassisk genetik, så som mutagenes och geninaktivering, samt användande av modellorganismer. Etiska aspekter på genetik och genomik diskuteras.
 
Kursen består av föreläsningar, laborationer och seminarier. Varje student utför en litteraturstudie knuten till kursinnehållet, vilken redovisas muntligt och i en skriftlig sammanfattning, inom ramen för kommunikationsprojektet Dialog för naturvetare (DiaNa). Studiebesök till lokala bioteknikföretag och/eller genomikplattformar arrangeras för att ge aktuella exempel på tillämpningar inom ämnesområdet.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Institutionen för biologisk grundutbildning

EBC, Norbyvägen 14 / BMC A8:1

Norbyvägen 14, 752 36 UPPSALA/Box 592, 751 24 UPPSALA

Fax: 018-471 4689 Fax: 018-471 4687

E-post: info@ibg.uu.se

Robert Malmgren

E-post: studievagledare@ibg.uu.se

Telefon: 070-167 96 33