Genomfunktion, 15 hp

Läsåret 2021/2022

 • VT 2022, 100 %, Campus

  Startdatum: 21 mars 2022

  Slutdatum: 5 juni 2022

  Sista anmälningsdatum: 15 oktober 2021

  Anmälningskod: UU-67516 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

  Registrering: 7 mars 2022 – 20 mars 2022

Behörighet: 150 hp inklusive (1) 60 hp biologi och 30 hp kemi, eller (2) 60 hp kemi, inklusive Biokemi, 15 hp, och 30 hp biologi, inklusive 15 hp molekylärgenetik, samt i båda fallen någon av kurserna Mikrobiell genetik, Molekylärbiologi och genetik II, Molekylär cellbiologi, Populationsgenomik och Genetisk och molekylär växtbiologi. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 36250 kr

Studieavgift, totalt: 36250 kr

Om kursen

Kursen ger fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper om klassiska såväl som nya storskaliga och teknikdrivna strategier som idag tillämpas inom det molekylärbiologiska fältet. Ett viktigt inslag i kursen är dess fokus på experimentell design och vi tränar på att utvärdera när och hur olika metoder kan användas. Olika metoder och strategier för genomsekvensering (genomik) diskuteras ingående, inklusive tillämpningar som metagenomik och jämförande genomik. Kursen ger olika verktyg för storskalig analys av genuttryck och genfunktion: RNA-undersökning (transkriptomik), analyser på protein-nivå (proteomik), samt metoder för att studera olika grupper av metaboliter (metabolomik). Kursen täcker även metoder och tillämpningar inom klassisk genetik, så som mutagenes och geninaktivering, samt användande av modellorganismer. Etiska aspekter på genetik och genomik diskuteras.

Kursen består av föreläsningar, laborationer och seminarier. Varje student utför en litteraturstudie knuten till kursinnehållet, vilken redovisas muntligt och i en skriftlig sammanfattning, inom ramen för kommunikationsträningen Dialog för naturvetare (DiaNa). Studiebesök till lokala bioteknikföretag och/eller genomikplattformar arrangeras för att ge aktuella exempel på tillämpningar inom ämnesområdet.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för biologisk grundutbildning

EBC, Norbyvägen 14 / BMC A8:1

Norbyvägen 14, 752 36 UPPSALA/Box 592, 751 24 UPPSALA

E-post: info@ibg.uu.se

Studievägledning biologi

E-post: studievagledare@ibg.uu.se