Kursplan för Självständigt arbete i energisystem

Independent Project in Energy Systems

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA311
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G2E

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2009-08-24
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2020-04-01
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2020
 • Behörighet: 120 hp inom civilingenjörsprogrammet i energisystem, inklusive 5 hp statistik
 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Det övergripande syftet med kursen är att de studerande ska tillägna sig kunskaper och färdigheter för att strukturerat genomföra ett energisystemrelaterat projekt under villkor som gäller inom arbetslivet.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • använda projektmetodik och arbeta i projekt i grupp på ett planerat och systematiskt sätt och med hänsyn tagen till likabehandlingsfrågor
 • kritiskt granska och systematiskt integrera kunskaper för att självständigt identifiera, formulera, avgränsa och lösa problem och genomföra uppgifter inom givna ramar
 • bedöma etiska aspekter och relevanta samhällsfaktorer såsom hållbar utveckling för genomfört projekt
 • identifiera sitt behov av ytterligare kunskap för projektets genomförande samt själständigt söka, syntetisera och kondensera denna nya kunskap i skriftlig form samt kunna referera på ett vetenskapligt sätt
 • visa bred kompetens inom teknikområdet
 • modellera och simulera relevanta energisystem
 • redovisa projektet i dess helhet inklusive projektets arbetsgång skriftligt på engelska och svenska samt muntligt på engelska
 • ge konstruktiv kritik på andras texter och presentationer.

Innehåll

Kursen genomförs som ett projektarbete där minst sex, högst åtta, studenter bildar en projektgrupp. En handledare stödjer projektgruppen. Projekten ska ha anknytning till något energisystem och vara utformat i samarbete med en beställare, gärna företag eller myndighet. Projekten ska innehålla moment av modellering och simulering. Projekten kommer att planeras så att studenten kan fördjupa och utveckla kunskaper från tidigare kurser, samt inse värdet i kommande kurser. I kursen ingår lärmoment som stödjer studenternas lärande med avseende på ​

 • projektmetodikens principer, begrepp och tillämpningar
 • reflektion över etiska aspekter och likabehandlingsfrågor i projektets genomförande och innehåll
 • studieteknik och gruppdynamik
 • kontinuerlig dokumentation av projektets och gruppens arbete
Projektet genomförs efter en av de studerande upprättad och av handledaren godkänd projektplan och inleds med en förstudie på ca en vecka. Kursen avslutas med utvärderingar inom respektive projektgrupp.

Undervisning

Undervisningen ges i form av grupphandledning, studentåterkoppling, föreläsningar, övningar, gästföreläsningar och seminarier. Kursen genomförs till största delen som ett projektarbete där minst sex, högst åtta, studenter bildar en projektgrupp. Strukturerad studentåterkoppling ingår i kursen. Kursen innehåller ämnesintegrerad kommunikationsträning.

Examination

Aktivt deltagande i obligatoriska kursmoment inom projektmetodik, likabehandlingsfrågor, gruppdynamik och etik samt genomförande av övningar kopplade till dessa moment (1,5 hp).

Aktivt deltagande i genomförandet av projektet, inklusive medverkan i projektmöten. Projektet redovisas skriftligt i form av en projektrapport. Rapporten skrivs på svenska med en sammanfattning på engelska alternativt på engelska med en sammanfattning på svenska. Projektets delar redovisas muntligt på engelska. Stöddokumentation till projektet i form av t.ex. loggböcker, reflektioner, mötesanteckningar, insamlad data och projektutvärdering, rapporteras skriftligt på svenska. Skriftlig och muntlig opposition på minst en annan grupps projekt (13,5 hp).

​Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Det godkända skriftliga arbetet ska publiceras inom ramen för UU:s system för elektronisk publicering (DiVA) och plagiatgranskas i Urkund.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Sven Eklund: Projekt i Undervisningen. Projektmanual. Utdelat material, mm. Övrig kurslitteratur fastställs av kursansvarig.