Kursplan för Kärnkraft - teknik och system

Nuclear Power - Technology and Systems

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA410
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2010-01-16
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-03-26
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 26, 2022
 • Behörighet: 120 hp inom teknik/naturvetenskap inklusive Beräkningsvetenskap II, Teknisk termodynamik och Modern fysik. Teknisk termodynamik och Modern fysik får bytas ut mot Energisystemfysik.
  Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • genomföra beräkningar och skissera på tekniska lösningar inom kärnteknikområdet samt förklara områdets tekniska och naturvetenskapliga principer,
 • integrera kunskap från olika delar av kärnteknikområdet för att lösa för området relevanta problem och sedan muntligt och skriftligt redovisa dessa lösningar,
 • kritiskt jämföra olika reaktortyper ur hållbarhets- och säkerhetsperspektiv,
 • med numeriska verktyg simulera reaktorfysikaliska förlopp och schematiskt designa ett kärnkraftverk samt motivera de antaganden och val som gjorts,
 • granska och opponera på en teknisk rapport,
 • skriva en teknisk rapport inom ämnet

Innehåll

Reaktorfysik, neutroninducerade kärnreaktioner, biologiska effekter av strålning, neutrontvärsnitt, materialval för reaktorer, neutroncykeln, kriticitet, reaktordesign, grunderna för olika reaktortyper, kärnkraftens ekonomi, resursutnyttjande, termohydraulik, komponenter i kärnkraftssystem, avfallshantering, värmeledning, reaktordynamik inklusive reaktivitetsåterkoppling, transienta förlopp, reaktorsäkerhet, kärnkraftsolyckor, avfallshantering, riskbedömning, risketik, kärnkraften i världen, kärnvapen och kärnämneskontroll.
Datorlaboration 1: Schematiskt design av en reaktor.
Datorlaboration 2: Simulering av ett reaktorförlopp i egen vald miljö.
Studiebesök vid kärnteknisk anläggning.
På kursen förekommer ämnesintegrerad kommunikationsträning med återkoppling och självvärdering.

Undervisning

Föreläsningar: Kursinnehållet täcks av föreläsningar. Studenterna medverkar i föreläsningarna genom redovisning av förberedande uppgifter.
Problembaserat självständigt arbete: Redovisas i en rapport som presenteras och försvaras. Studenterna opponerar på varandras arbeten.
Studiebesök.

Examination

Studiebesök.
Problemredovisning vid tavla och muntlig tentamen (5 hp).
Skriftlig och muntlig projektredovisning samt opponering (2 hp).
Skriftlig rapport: simuleringsuppgift och designuppgifter (3 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen ges endast på svenska då detta är arbetsspråket vid kärntekniska anläggningar i Sverige

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.