Kursplan för Säkerhetsanalyser inom energisektorn

Safety Analyses in the Energy Sector

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA594
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2016-03-08
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-03-26
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 26, 2022
 • Behörighet: 120 hp inom teknik/naturvetenskap. Grundläggande matematisk statistik. Någon av kurserna Kärnkraft - teknik och system, Vattenkraft - teknik och system eller Elektriska nätet som system.
  Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för begreppet risk och probabilistisk säkerhetsanalys (PSA) och deterministisk säkerhetsanalys (DSA).
 • formulera, tillämpa och bedöma olika modeller för riskanalys i verkliga situationer.
 • hantera algoritmer för riskanalys i programvara
 • genomföra projektbaserade PSA-arbeten
 • skriva en rapport inom ämnet på engelska.

Innehåll

Olika aspekter av riskanalys och riskhantering hos olika aktörer i samhället, med fokus på PSA och DSA inom kärnkraft, vattenkraft och elsystem. .Statistisk undersökning av konsekvenser av inledande händelse och olika fel som systemfel, komponentfel och mänskligt felhandlande. Beräkning av risker och konsekvenser av fel och störningar i tekniska system med hjälp av modern programvara t.ex. MATLAB. Etiska hänsynstaganden kring risk- och säkerhetsbedömningar.

Undervisning

Föreläsningar, lektionsövningar, datorlaborationer, gästföreläsningar, seminarier.

Examination

Skriftlig examination med problem och teorifrågor (3 hp). Inlämningsuppgifter (1 hp). Muntlig och skriftlig redovisning av projekt (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.