Kursplan för Batterier och lagring

Batteries and Storage

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB274
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Förnybar elproduktion A1N, Energiteknik A1N, Teknik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2019-03-05
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: Alternativ 1: 120 hp inom teknik och naturvetenskap, varav 5 hp elkraftteknik, 5 hp reglerteknik och 5 hp beräkningsvetenskap. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
  Alternativ 2: 130 hp inom teknik och naturvetenskap inklusive 10 hp inom energiteknik på avancerad nivå. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - Ångström

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redovisa väsentligt fördjupade kunskaper om de viktigaste batterisystemen och deras roll i energisystemet och som konsumentprodukter,
 • beräkna energitätheter på batteriers lagringsförmåga,
 • analysera urladdnings/laddningskurvor hos de vanligaste uppladdningsbara batterierna och tolka begrepp som beskriver batteriers prestanda (SOC, SOH etc.),
 • värdera och analysera datorsimuleringar där olika energilager jämförs ur ett systemperspektiv,
 • diskutera innehållet i vetenskapliga rapporter, samt utvärdera olika energilagringssystems fördelar och nackdelar i förhållande till specifika behov.

Innehåll

Beskrivning av primära och sekundära batterier och deras plats i energisystemet: olika batterityper, de begrepp som beskriver batteriers lagringsförmåga ur både energi- och effekt hänseende. Hur ett elkraftsystem kan påverka hur ett batteri fungerar i t.ex. ett fordon eller för storskalig lagring. Olika sätt att modellera batterier från atomär- till systemnivå. Beskrivning av andra lagringssystem: vattenkraft, svänghjul, superkondensatorer, bränsleceller, etc. Simuleringslaboration kring värdering av olika energilager ur ett systemperspektiv. Olika energilagringssystems fördelar och nackdelar i förhållande till specifika behov.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, litteraturseminarium och laboration.

Examination

Skriftligt prov vid kursens slut (4 hp), samt laboration med rapport på engelska (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.