Kursplan för Reglerteknik II

Automatic Control II

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1RT495
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik A1N, Inbyggda system A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2010-03-16
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 24, 2019
 • Behörighet: 120 hp inklusive Reglerteknik I. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • beräkna samband mellan flervariabla dynamiska modeller i form av tillståndsmodeller och överföringsfunktioner,
 • analysera flervariabla dynamiska system med avseende på stabilitet, känslighet för störningar, statistiska egenskaper samt styrbarhet och observerbarhet,
 • analysera brusstörda dynamiska system, och beräkna stationära varianser för givna linjära modeller,
 • designa optimala observatörer (Kalmanfilter),
 • designa regulatorer för linjära flervariabla system baserat på linjärkvadratisk styrning,
 • redogöra för principerna bakom prediktionsreglering (MPC),
 • utvärdera regulatorer via laborationer på verkliga processer.

Innehåll

Matematisk beskrivning av linjära flervariabla system, i kontinuerlig och diskret tid. Styrbarhet och observerbarhet. Stabilitet. Beskrivning av störningar och analys av deras effekter. Linjärkvadratisk teori för regulatorsyntes. Separationssatsen. Prediktionsreglering.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, och laborationer. Gästföreläsning. Frivilliga inlämningsuppgifter.

Examination

Skriftligt prov vid kursens slut (4 hp), samt laborationer (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen har till stor del överlappande innehåll med kurserna Reglerteknisk design (1TT492), Datorbaserad styrning (1RT450) och Datorbaserad styrning (1TS250) och kan inte tillgodoräknas i en examen tillsammans med någon av dessa.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 24, 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Glad, Torkel; Ljung, Lennart Reglerteori : flervariabla och olinjära metoder

  2. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2003

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk