Kursplan för Programmering i Python

Programming in Python

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TD327
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2019-03-05
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: 60 hp inom teknik/naturvetenskap inklusive Beräkningsvetenskap I eller Introduktion till programmering, beräkningsvetenskap och statistik.
 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • identifiera hur programmering och olika programmeringskonstruktioner, datatyper, moduler och funktioner kan användas för att lösa problem inom ingenjörstillämpningar eller bioinformatik;
 • skapa sådana lösningar genom att skriva program med flera samverkande komponenter i programmeringsspråket Python;
 • använda och redogöra för de grundläggande begreppen modul, funktion, klass, objekt och därtill hörande underbegrepp;
 • använda en integrerad utvecklingsmiljö inklusive testning och felsökning av program.

Innehåll

Syftet med programmering och programmering satt i sitt sammanhang genom exempel på tillämpningar. Översättning av tillämpningsproblem till programstrukturer och program.
Skriva program, inklusive funktioner, klasser och användning av färdiga moduler. Begreppen modul, funktion, klass, objekt, omfång. Programflöde, datatyper, reguljära uttryck, funktioner och moduler i Python. Användning av programvarupaket, t ex numpy, scipy. Testning, felsökning och dokumentation. Användning av en integrerad utvecklingsmiljö (IDE).
Kursen är i hög grad tillämpningsdriven, där inlärningen till stor del sker genom inlämningsuppgifter samt ett lite större projekt.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner/laborationer, inlämningsuppgifter, projekt.

Examination

Skriftligt prov (2 hp). Inlämningsuppgifter och projekt (3 hp).

​Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.