Kursplan för Solenergi - teknik och system

Solar Energy - Technology and Systems

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE028
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik A1N, Energiteknik A1N, Förnybar elproduktion A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2011-03-07
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-03-26
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 26, 2022
 • Behörighet: 120 hp inom teknik/naturvetenskap, inklusive Modern fysik eller Kvantfysik, fortsättningskurs.
  Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
 • Ansvarig institution: Institutionen för materialvetenskap

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för de tekniska och fysikaliska principerna för solceller och solfångare,
 • mäta och utvärdera olika solenergitekniker genom kunskap i bakomliggande fysik,
 • dimensionera solvärme- och solcellssystem utgående från behov, med hjälp av lämpliga beräkningar och simuleringsprogram,
 • kritiskt jämföra olika solenergisystem,
 • på engelska kommunicera tekniska, miljömässiga och socioekonomiska frågeställningar om solenergi på ett kortfattat och tillgängligt sätt till en målgrupp med grundläggande teknisk kompetens.

Innehåll

Kursen har sex teman:

Solinstrålning: Solinstrålningens egenskaper. Absorption i atmosfären. Beräkning av solinstrålning på ytor.

Solceller och moduler: Solcellens funktion baserat på halvledarfysik. Olika solcellsteknologier och metoder för tillverkning. Koncept för att öka solcellernas verkningsgrad med hjälp av analys av förluster. Våglängdskänslighet. Seriekoppling av solceller till moduler. Modulens funktion och egenskaper. Skuggning av celler och moduler.

Solcellssystem: Systemkomponenter och deras funktioner, beräkning och dimensionering av solcellssystem. Analys och datorsimulering av ett system. Koncentrerat solljus och koncentrerad solkraft (CSP): Egenskaper hos optiskt koncentrerande system. Solceller i koncentrerat solljus. Översikt över de olika komponenterna i ett CSP system och deras funktion. Exempel på CSP-system i världen.

Solvärme: Termodynamisk beskrivning av solfångare. Solfångares optiska egenskaper. Tekniker för att tillverka solfångare. Solvärmesystem för olika tillämpningar i Sverige och utomlands. Lagring av solvärme.

Hybridsystem: Kombinationer av solvärme och solcellssystem, översikt av olika tillämpningar. Fjärrvärme med solvärme.

Aktiv solenergi i system: Hur storskalig användning av aktiv solenergi är möjlig i Sverige och i världen; att sälja och köpa värme och elektricitet. Storskaligt införande av solceller - nätaspekter, miljöaspekter, socioekonomiska aspekter.

Undervisning

Föreläsningar och seminarier i form av räkneövningar och diskussioner. Studiebesök. Laborationer och datorsimuleringar.

Examination

Skriftlig tentamen vid kursens slut, laborationer och datorsimuleringar (8,5 hp). Aktivt deltagande i projekt, muntlig redovisning av projekt på engelska och seminarier (1,5 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med 1TE206, Solenergi - teknik och system eller 1TE678 Solenergitekniker för elgenerering eller 1TE713 Solvärmetekniker.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.