Kursplan för Vattenkraft - teknik och system

Hydroelectric Power - Technology and Systems

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE029
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik A1N, Energiteknik A1N, Förnybar elproduktion A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2010-03-13
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-03-26
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 26, 2022
 • Behörighet: 120 hp inom teknik/naturvetenskap inklusive grundkurs i Mekanik, Elkraftteknik och Fluidmekanik/Strömningslära.
  Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
 • Ansvarig institution: Institutionen för elektroteknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för vattnets väg genom en kraftstation,
 • utföra teoretiska beräkningar på dammar samt utskovskapacitet,
 • analysera och utföra beräkningar på hydrauliska storheter för olika turbintyper samt hydrauliska transienter som uppstår i vattenvägar,
 • beskriva de ingående komponenterna i det elektriska systemet samt utföra beräkningar för parametrar hos detsamma,
 • förklara spännings- och turbinreglering och hur dessa påverkar nätet och det mekaniska systemet med turbin och generator,
 • redogöra för miljöpåverkan från vattenkraften,
 • utnyttja de begrepp som tillgodogjorts inom kursen för att utföra beräkningar på liknande system,
 • arbeta i grupp för att utföra projekt relaterat till något område inom vattenkraften.

Innehåll

Historik och vattenkraftverkets utformning. Damm, utskov och vattenvägar. Meteorologi, hydrologi och tillrinning. Hydromekanik, tillämpad flödesmekanik, hydrauliska förluster, moment på skovel. Turbin och sugrör. Generator, generatorns beteende på nätet. Transmission av elkraft. Hydrauliska transienter såsom tryckslag och svallning. Reglering och dynamik. Miljö/natur och lagar. Undervattenkraft, pumpkraft, produktionsplanering. Storskaligt projekt (exempelvis nybygge/renovering av en större kraftstation). Kursen innehåller laborationer. Kursen innehåller ett större projekt, där man arbetar enskilt eller i grupp med att besvara en frågeställning inom något delområde av de som nämnts ovan.

Undervisning

Föreläsningar, lektionsövningar, laborationer projektarbete och studiebesök.

Examination

Skriftlig tentamen (7 hp). Skriftlig och muntlig redovisning av laborationer (1 hp) och projekt (2 hp). Presentationen av projektet eller laborationen ska ske på engelska.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen ges normalt på svenska, men kan även ges på engelska om behov finns.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.