Kursplan för Energieffektivisering i byggnader - teknik och system

Energy Efficiency in Buildings - Technology and Systems

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE035
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2010-03-16
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-03-26
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 26, 2022
 • Behörighet: 120 hp inom teknik/naturvetenskap, inklusive Teknisk termodynamik och Reglerteknik I.
  Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
 • Ansvarig institution: Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • beräkna energianvändningen för uppvärmning och komfortkylning i byggnader,
 • redogöra för samhällets regelverk och EU-direktiv som påverkar energianvändning och energibesparing i bebyggelsen, samt diskutera regelverket som berör energihushållning i byggnader,
 • diskutera energieffektiviseringspotentialen hos befintligt byggnadsbestånd,
 • utvärdera energieffektiva fönster utgående ifrån optiska egenskaper,
 • tillämpa varaktighetsdiagram för att utvärdera byggnadens energianvändning med hänsyn till klimat och internvärme,
 • diskutera samverkan mellan energianvändning, inomhusklimat och användarens beteende,
 • tillämpa byggnadssimuleringsprogram och göra energiberäkningar,
 • beräkna inverkan av värmeåtervinning i ventilationssystemet, förbättrat klimatskal och beteendeförändringar,
 • utvärdera och argumentera för energibesparande åtgärder i befintligt byggnadsbestånd och diskutera energieffektiviserande åtgärders genomförbarhet utgående ifrån ett helhetsperspektiv i samband med en renovering.

Innehåll

Kursen behandlar olika tekniker för att minska byggnaders energianvändning. Inverkan av byggnadens design, läge och klimat, samt värme- och ventilationssystem. Inomhusklimat och energianvändning samt begreppet varaktighetsdiagram. Betydelsen av internvärme för kylbehov och värmebehov. Byggtekniska lösningar för att minimera byggnaders värmeförluster i form av tilläggsisolering i väggar, golv och tak, utnyttjande av energieffektiva fönster och komplettering med värmeåtervinnande ventilationssystem. Den fysikaliska principen för transmittans av solenergi och värmeförluster genom energieffektiva fönster. Inverkan av värmesystem och reglering av byggnadens energianvändning samt samspel med energisystemet. Koncepten passiva hus, lågenergibyggnader och miljöcertifiering. Inverkan av kulturhistoriska värden, inomhuskomfort och användarens beteende för energibesparande åtgärder.

Undervisning

Föreläsningar, övningar med hemuppgifter, seminarier, studiebesök, laborationer, ämnesintegrerad kommunikationsträning och projektarbete.

Examination

Skriftlig tentamen (3 hp). Seminarieuppgift (1 hp). Skriftlig inlämningsuppgift  (1 hp). Laborationer och deltagande vid studiebesök (1 hp). Projektarbete med skriftlig rapport, skriftlig och muntlig opposition på annan grupps projektrapport och posterpresentation (4 hp).
Uppgifter under kursens gång kan ge bonuspoäng på första ordinarie tentamenstillfället.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om riktat pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med någon av följande kurser: 1TE190 Effektiv energianvändning i byggnader och 1TE639 Effektiv energianvändning i byggnader - teknik och system, 1TE036 Energieffektiva byggnader och byggnadskomponenter, 1TE037 Energieffektivisering, 1TE438 Energieffektivisering i byggnader.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.