Kursplan för Vågkraft - teknik och system

Wave Power - Technology and Systems

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE043
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik A1N, Förnybar elproduktion A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2010-03-16
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: 120 hp inom teknik/naturvetenskap inklusive Beräkningsvetenskap I, Elkraftteknik och en grundkurs i mekanik. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
 • Ansvarig institution: Institutionen för elektroteknik

Mål

Efter godkänd kurs har studenten en bred kunskap om utvinning av energi ur havsvågor med tonvikt på tekniska aspekter men också med avseende på miljöväxelverkan och systemegenskaper.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • göra kvantitativa bedömningar och utföra beräkningar av vågkraftsystemets olika delsystem, inkl. havsvågor och vågklimat, energiabsorption, mekanisk energiomvandling, roterande och linjära generatorer,
 • använda numeriska, analytiska och experimentella verktyg för att modellera och optimera vågkraftsystem,
 • redogöra för principerna och tekniska lösningar för olika system inom vågkrafttekniken och använda denna kunskap för att utvärdera olika vågenergisystem ur tekniska, miljömässiga och samhällsvetenskapliga perspektiv,
 • utvärdera och bedöma inverkan av viktiga ramförutsättningar för vågkraft.

Innehåll

Havsvågor: uppkomst, karaktärisering, vågklimat, energiinnehåll, resurser, vågmätning.
Grundläggande teknik: Energiupptagning, mekanisk energiomvandling, roterande och linjära generatorer.

Vågkrafttekniker: olika koncept för vågkraftteknik studeras, däribland oscillerande vattenkolumner och punktabsorbatorer.
Systemaspekter: transmission, nätanslutning, marknad och ekonomiska modeller.
Ramförutsättningar: historia, juridiska aspekter, miljökonsekvensbeskrivning, biologiska effekter, intressekonflikter, tillgänglighet och resurser.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, övningar och laborationer samt ett självständigt arbete.

Examination

Skriftlig examination med problem och teorifrågor i slutet av kursen (6 hp), laborationer (2 hp) och självständigt arbete skrivet på engelska (2 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Kompendium och formelsamling som tillhandahålls av kursansvarig institution.