Kursplan för Industriell projektledning

Industrial Project Management

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE061
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G1F, Industriell teknik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2009-03-16
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: 40 hp inom teknik/naturvetenskap
 • Ansvarig institution: Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för och förklara teorier och verktyg inom projektledningsområdet,
 • bedöma lämplig planerings- och koordineringsmetodik i relation till projekts inriktning och omfattning,
 • analysera projekt och projektgenomförande utifrån olika intressentperspektiv inom den enskilda organisationen såväl som inom det omkringliggande samhället,
 • medverka i industriellt projektarbete inom sitt teknikområde.

Innehåll

Kursen fokuserar på planerings- och styrformer i leverans-, utvecklings- och upphandlingsprojekt inom flera industriella applikationsområden. Tonvikt läggs även på projekt som organisationsform, projektens relation till den permanenta organisationen, samt kopplingen mellan projekt och organisationens övergripande strategi.

Under kursen behandlas projektteori; projektplanering, projektorganisering, ekonomistyrning och projektledarskap. Ett antal praktikfall från olika verksamheter behandlas och yrkesverksamma projektledare och representanter för projektintensiva företag medverkar.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och övningar. Kursen innehåller ett flertal gästföreläsningar av representanter för olika industriella miljöer.

Examination

Skriftlig tentamen (3 hp) och PM (2 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Tonnquist, Bo Holmén, Linnéa Project management : [a guide to the theory and practice of project methodology and agile methods]

  3 uppl.: Stockholm: Sanoma utbildning, 2016

  Se bibliotekets söktjänst