Kursplan för Modern fysik

Modern Physics

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE078
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2011-03-07
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: 40 hp inom teknik/naturvetenskap inklusive Linjär algebra och geometri I, Termodynamik, Mekanik/Mekanik baskurs samt Mekanik II/Elektriska transmissionssystem. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
 • Ansvarig institution: Institutionen för materialvetenskap

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • klassificera och identifiera enklare kubiska kristallstrukturer,
 • förklara fasta materials termiska, magnetiska och elektriska egenskaper utifrån grundläggande modeller för elektronstruktur och fononer,
 • utifrån bevarandelagar förklara materiens innersta struktur i termer av materiens minsta beståndsdelar och deras växelverkningar,
 • utföra beräkningar av kärnreaktioner och partikelsönderfall och redogöra för hur de uppkommer spontant i naturen eller artificiellt av människan samt förklara hur de kan detekteras,
 • söka efter och redovisa, på en grundläggande nivå, för kursen relevanta publikationer,
 • utföra enklare experiment inom halvledarfysik och kärnfysik.

Innehåll

Fasta tillståndets fysik:
Kristallstruktur: kubiska strukturer och deras gitter. Kvantstatistik. Fononer: gitterdynamik och termiska egenskaper. Elektroner: frielektronmodeller, energiband, termiska, magnetiska och elektriska egenskaper.

Kärn- och partikelfysik:
Struktur: tidiga universum, atomkärnor, baryoner, mesoner, antimateria. Växelverkan: elektrosvaga kraften och bosoner, starka kraften och gluoner. Reaktioner: relativistisk kinematik, kärnreaktioner, tvärsnitt, radioaktivitet.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och laborationshandledning.

Examination

Skriftlig tentamen (4 hp) samt muntlig och skriftlig redovisning av laboration (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med 1TE045 - Kvantfysik fortsättningskurs, eller 1TE701 - Kvantfysik II.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Tipler, P.A.; Llewellyn, R.A. Modern Physics

  5th ed.: W.H. Freeman,

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Nordling, Carl; Österman, Jonny Physics handbook for science and engineering

  8., [rev.] ed.: Lund: Studentlitteratur, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Kompletterande material tillgängligt via kursens hemsida.