Kursplan för Elkraftsystemanalys

Power System Analysis

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE700
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik A1F, Energiteknik A1F, Förnybar elproduktion A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2013-03-19
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2020-02-18
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 28, 2020
 • Behörighet: 130 hp inom teknik/naturvetenskap inklusive Beräkningsvetenskap I, Elkraftteknik, Reglerteknik I och en av kurserna Vindkraft - teknik och system, Vågkraft - teknik och system eller Vattenkraft-teknik och system. Rekommenderad kurs Mätteknik för energisystem. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
 • Ansvarig institution: Institutionen för elektroteknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • kritiskt analysera elkraftsystemet och elnätets struktur ur ett helhetsperspektiv, inklusive sårbarhet,
 • utföra beräkningar på hopkopplade komplexa elektriska nät med multipla källor och laster vad avser stabilitet, förluster och lastflöden under stationära förhållanden,
 • redogöra för anslutning till elnätet av distribuerade och nya förnybara källor,
 • utföra felanalys både för symmetriska och osymmetriska förhållanden,
 • redogöra för olika regleringsprinciper, kompenseringsprinciper och utrustning,
 • förklara dynamiska tillstånd och instabilitet i elkraftsystem,
 • använda matematiska modeller för analys av dynamiska förlopp och stabilitet,
 • analysera effekten av olika tekniska lösningar för dämpning av nätpendlingar och stabilisering.

Innehåll

Elektriska kraftsystems dynamiska tillstånd. Metoder och modeller för analys av elkraftsystemets dynamik, stabilitet och kontroll. Elmarknaden. Introduktion av intermittenta (förnybara) källor på elnätet. Spännings-, frekvens- och småsignalstabilitet. Tillgänglighet och sårbarhet.

Undervisning

Föreläsningar, räkneövningar, gästföreläsningar, laborationer, studiebesök, seminarier, redovisningsuppgifter och fallstudier.

Examination

Skriftlig tentamen (5 hp). Laborationer (3 hp). Designrapport på engelska (2 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej tillgodoräknas i examen tillsammans med 1TE213 Elektriska nätet som system.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 28, 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Glover, J. Duncan; Sarma, Mulukutla S.; Overbye, Thomas J. Power system analysis and design

  4. ed.: Toronto, Ontario: Thomson Learning, cop. 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Schavemaker, Pieter; Van der Sluis, Lou Electrical power system essentials

  Hoboken, N.J.: Wiley, cop. 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Kompendier

  Institutionen för teknikvetenskaper,

  Obligatorisk

 • Nordling, Carl; Österman, Jonny Physics handbook for science and engineering

  8., [rev.] ed.: Lund: Studentlitteratur, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk