Kursplan för Självständigt arbete i elektroteknik

Independent Project in Electrical Engineering

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE708
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G2E

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2014-03-11
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: 120 hp inom teknik inom Civilingenjörsprogrammet i elektroteknik.
 • Ansvarig institution: Institutionen för elektroteknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • tillämpa och redovisa fördjupade och breddade kunskaper inom teknikområden av relevans för elektroingenjörer,
 • självständigt identifiera, formulera och genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
 • sammanställa, använda samt kritiskt tolka information från relevanta teknikområden,
 • redovisa sina resultat för olika målgrupper både i vetenskaplig och populärvetenskaplig form,
 • ge konstruktiv kritik till andras muntliga och skriftliga presentationer,
 • skriftligt och muntligt presentera ett projekt på ett pedagogiskt sätt.

Innehåll

Studenten ska särskilt öva färdigheter i att planera projekt och genomföra projekt på utsatt tid.
Det självständiga arbetet görs som projekt normalt bestående av högst 4 personer. En avsikt är att träna hur projekt planeras och genomförs i yrkeslivet. Projektet ska integrera, fördjupa och utveckla studentens färdigheter inom något område som tidigare behandlats i utbildningsprogrammet. Det innebär bland annat krav på teknisk relevans och att arbetet ska kunna sättas in i ett tekniskt sammanhang. Projektarbetet skall företrädesvis medföra kontakter inom näringsliv men även akademisk forskningsanknytning kan godtas.
Studenten själv väljer ämnesområde bland de projekt som erbjuds. Alternativt kan studenten själv söka fram ett lämpligt projekt (motsvarande traditionella examensarbeten på kandidatnivå) i näringslivet, där det ofta blir ett individuellt projekt.

Särskild vikt läggs vid träning i att kunna rapportera skriftligt genom att självständigt författa en hel eller del av en projektrapport som ska vara läsvärd för en relevant läsekrets. Arbetet redovisas både muntligt och skriftligt och studenten ska opponera på minst ett annat självständigt arbete.

Undervisning

Föreläsningar, grupphandledning och seminarier. Deltagande i seminarier och gruppövningar är obligatorisk. Största delen av kursen är projektarbete.

Examination

Examination sker i form av en vetenskapligt formulerad rapport. Rapporten kan vara självständigt författad omfattande hela arbetet eller en tydligt identifierbar del av en gemensam rapport. Rapporten ska ha en sammanfattning på svenska eller engelska som kan vara populärvetenskaplig eller ha formen av en exekutiv sammanfattning.
Studenten ska göra minst en aktiv opponering på annat självständigt arbete.
Vid examinationen fästs särskild vikt vid projektrapport, muntlig presentation och opposition. Därutöver krävs aktiv medverkan av studenterna i seminarier. 
 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Anvisningar för kursen självständigt arbete, särskilt utformning av projektplan och rapport, meddelas vid kursstart. Information finns också tillgänglig på kurshemsidan.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

Litteratur fastställs individuellt för varje studerande efter samråd med handledare.