Kursplan för Nätanslutning av variabla källor

Grid Connection of Variable Energy Sources

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE737
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik A1F, Förnybar elproduktion A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2015-03-10
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2020-02-04
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 28, 2020
 • Behörighet: 120 hp inom teknik/naturvetenskap, inklusive Reglerteknik I. Kraftelektronik I. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
 • Ansvarig institution: Institutionen för elektroteknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • identifiera, modellera och simulera olika typer av förnybara, variabla energikällor (med fokus på sol och vind),
 • identifiera, modellera och simulera växelriktare som används för att koppla variabla energikällor till nätet,
 • identifiera, modellera och simulera grundläggande kontrollstrategier för nätanslutning,
 • implementera ett komplett system baserat på variabla energikällor, inklusive energikälla, växelriktare, kontroll, lagring och nät,
 • använda metoder för att kvantifiera geografisk och tidsmässig variabilitet hos förnybara energikällor och hur geografiskt utbredd produktion jämnas ut,
 • redogöra för vilka tekniska utmaningar det innebär och vilka lösningar det finns för att hantera stora andelar variabel effektproduktion i kraftsystemet.

Innehåll

Standarder för integrering av förnybara källor på elnätet, distribuerad generering, ö-drift och mikrodrift/energilagring, solkraftsystem, vindkraftsystem, vågkraftsystem, växelriktare för nätintegration, kontrollstrategier. Geografiska och tidsmässiga skillnader för olika variabla källor.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och laborationer.

Examination


Skriftlig tentamen (3 hp). Laborationer och seminarier (2 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 28, 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Bollen, Math H. J. Integration of distributed generation in the power system

  Hoboken, N.J.: Wiley, c2011

  Se bibliotekets söktjänst

 • Chakraborty, Sudipta.; Simões, Marcelo G.; Kramer, William E. Power Electronics for Renewable and Distributed Energy Systems : A Sourcebook of Topologies, Control and Integration

  London: Springer London, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

 • Yazdani, Amirnaser.; Iravani, Reza. Voltage-Sourced Converters in Power Systems.

  Hoboken: John Wiley & Sons, Inc., 2010

  Se bibliotekets söktjänst

 • Wu, B. Power conversion and control of wind energy systems

  Hoboken, N.J.: Wiley, c2011

  Se bibliotekets söktjänst