Kursplan för Urbana och decentraliserade energisystem

Urban and Decentralised Energy Systems

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE792
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2019-03-05
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: 60 hp i teknik/naturvetenskap. Teknisk termodynamik, Systemanalys med energitillämpningar, Beräkningsvetenskap II. Genomgången kurs i Strömningsmekanik för energirelaterade tillämpningar, Elektromagnetism II med elkretsteknik och Programmering i Python.
 • Ansvarig institution: Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för energiflöden i decentraliserade energisystem med fokus på den urbana miljön och för funktionssätt och principer för energitekniska komponenter och system,
 • definiera, identifiera och avgränsa urbana och decentraliserade energisystem för att genomföra en given systemanalytisk undersökning,
 • använda fysikaliska och statistiska modeller för effekt- och energibehov, energiomvandlingstekniker, distributionssystem och energiresurser inom urbana och decentraliserade energisystem,
 • jämföra olika urbana och decentraliserade energisystems förutsättningar och nytta utifrån social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet samt etiska överväganden.

Innehåll

Lokala energitekniska system i stad och landsbygd, deras historiska framväxt och möjliga framtida utveckling. Behov av värme, kyla och mekaniskt arbete i byggnader. Distributionssystem för värme/kyla och elektrisk energi. Lokala energiresurser, framför allt solenergi. Enkla simuleringsmodeller för värme- och ellaster, byggnaders energibehov och värmesystem, fjärrvärmesystem och eldistributionsnät samt lokal förnybar energiutvinning (framför allt solcells- och solvärmesystem). Översikt över metoder för att utvärdera urbana och decentraliserade energisystems prestanda och effektivitet (inbäddad energi, primärenergi, växthusgasutsläpp).

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, seminarier, datorlaborationer, projekt.

Examination

Aktivt deltagande i datorlaborationer och seminarier, skriftlig projektrapport, opponering samt skriftlig tentamen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 01, 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Keirstead, James; Shah; Keirstead, James; Shah, Nilay Urban Energy Systems : An Integrated Approach [Elektronisk resurs]

  Routledge,

  http://tinyurl.com/yxk32jnz

  Se bibliotekets söktjänst

Övrigt utdelat material.