Kursplan för Fjärrvärme - teknik och system

District Heating - Technology and Systems

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TS309
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2020-02-25
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2020-10-14
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 35, 2021
 • Behörighet: 120 hp teknik/naturvetenskap inklusive Strömningsmekanik för energirelaterade tillämpningar, Teknisk termodynamik, Beräkningsvetenskap I, Systemanalys med energitillämpningar, Energi- och livscykelanalys samt Industriell ekonomi eller företagsekonomi. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.) Urbana och decentraliserade energisystem rekommenderas.
 • Ansvarig institution: Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för hur svenska fjärrvärmesystems olika delar (produktionsanläggningar, distributionssystem och kundcentraler) interagerar med omgivande tekniska system och energimarknader,
 • tillämpa termodynamiska och strömningsmekaniska beräkningar för fjärrvärmeproduktion, termiska distributionssystem och stora sensibla värmelager,
 • analysera och bearbeta data för fjärrvärmesystemets relevanta parametrar och dimensionera värmeproduktionen efter ett givet värmebehov samt anpassa produktionen efter lokala och ekonomiska förutsättningar,
 • diskutera fjärrvärmens tekniska, politiska och ekonomiska utmaningar nationellt och internationellt, samt fjärrvärmens forskningsläge,
 • i grupp formulera relevanta och verklighetsbaserade problemställningar kopplade till fjärrvärmeproduktion med avseende på teknik, ekonomi, miljöpåverkan (LCA) och etik,
 • tillämpa linjärprogrammering för att simulera kostnadsoptimerad produktion av fjärrvärme och analysera påverkan av förändringar i omgivande system, ur ett energitekniskt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv,
 • presentera egna simuleringsresultat muntligt på svenska och skriftligt på engelska, samt kritiskt granska andra studenters arbete muntligt och skriftligt.

Innehåll

Fjärrvärmeproduktion: Fjärrvärmeproduktion i värmepannor, kraftvärmeanläggningar, geotermisk värme, storskaliga värmepumpar samt tillvaratagande av spillvärmeresurser. Dimensionering och drift av värmeproduktionsanläggningar med avseende på värmebehovsstorlek och variation, samt med avseende på fasta och rörliga produktionskostnader. Simulering av fjärrvärmeproduktion med hjälp av linjärprogrammering med hänsyn tagen till såväl tekniska som ekonomiska aspekter. Dimensionering och simulering av storskaliga värmelager kopplat till fjärrvärmeproduktion.
Distribution och fjärrvärmeanvändning: Temperaturer, tryck och flöde i distributionssystem. Beräkning av värmeförluster, temperaturförändringar och trycknivåer i distributionsnät. Undercentralers roll för fjärrvärmesystemets funktion. Lågtemperatursystem för värmedistribution.
Systemintegration: Fjärrvärmens historia (Sverige och internationellt) och möjliga roll i framtida energisystem. Fjärrvärme i en internationell kontext. Kopplingar mellan fjärrvärmesystem och avfallsförbränning, elproduktion och industriprocesser. Globala och lokala utsläpp av växthusgaser från fjärrvärmesystem. Miljöpåverkan (LCA) och etiska frågeställningar. Fjärrvärme som naturligt monopol på en föränderlig värmemarknad. Integration av förnybar elproduktion och fjärrvärmesystem.

Undervisning

Föreläsningar, räkneövningar, studiebesök eller gästföreläsningar, datorlaborationer, handledning av projektarbete och seminarier. Kursen innehåller ämnesintegrerad kommunikationsträning.

Examination

Skriftlig tentamen (5 hp), aktivt deltagande vid seminarium och inlämning av referat (1 hp), datorlaboration fjärrvärmeproduktionssimulering (1 hp), muntlig och skriftlig redovisning samt granskning av projektarbeten (3 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med 1GV052 Fjärrvärmesystem och 1GV134 Fjärrvärmesystem.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Frederiksen, Svend; Werner, Sven E. Fjärrvärme och fjärrkyla

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Vetenskapliga rapporter på engelska, som tillhandahålls av kursansvarig.